Bezpečnost práce a prevence rizik (nejen) v dětských skupinách

Obecné informace k otázce bezpečnosti práce a prevence rizik

Bezpečnost práce je komplexní soubor opatření vycházející ze zákonných povinností a vnitřních bezpečnostních směrnic zaměstnavatele sloužící k eliminaci pracovních úrazů, potenciálních zdravotních a bezpečnostních rizik zaměstnance.

Jeden z nejdůležitějších zákonů je zákon č. 262/2006 Sb., – Zákoník práce řeší právní ustanovení, která se týkají výkonu práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale také právní vztahy kolektivní povahy. Zákon informuje o právních vztazích, ke kterým dochází ještě před vznikem pracovněprávních vztahů a o právech a povinnostech jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů při dodržování dočasného režimu práce osoby, která je v neschopnosti pracovat. V zákonu jsou také uvedeny některé sankce za porušení těchto povinností.

Mezi další zásadní předpisy patří zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP. Oblast BOZP dále upravují jiné zákony, předpisy a nařízení, které jsou zaměřeny na konkrétní činnosti a úkony v organizaci. Jen pro představu, aktuálně se jedná o cca 104 zákonů a vyhlášek (pokud nepočítáme normy).

Koho se problematika bezpečnosti práce týká?

BOZP se vztahuje nejen na zaměstnavatele, ale také na všechny fyzické osoby, které legálně přicházejí do kontaktu s pracovními činnostmi zaměstnanců. Výše zmíněným zaměstnavatelem, se v souladu s právními předpisy ČR ve vztahu k BOZP, rozumí i všechny podnikající fyzické osoby.

Za trvalé zajištění BOZP v organizaci je zejména odpovědný zaměstnavatel. Dále pak vedoucí zaměstnanci, a to v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Odpovědnost za plnění práv a povinností v oblasti BOZP může mít trestněprávní následky.

Principy bezpečnosti práce

Hlavními principy BOZP, dle výše zmíněných zákonů, je zejména provádění tzv. řízení a analýza rizik, provádění kontrol stavu a fungování opatření BOZP s následným zlepšování tohoto stavu a odstraňováním zjištěných neshod a závad. Vždy se má za to, že by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli rizikům preventivně předcházet, nikoli řešit důsledky.

Bezpečnost práce a školení zaměstnanců

Termín školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci („školení BOZP“) náš právní řád nezná, nicméně je obecně uznáváno, že vyplývá z § 103, a to v článku 2), Zákoníku práce, kde je stanoveno, že zaměstnavatel je povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a bezpečnostních předpisech v oblasti BOZP. Školení zaměstnanců na podmínky BOZP je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele – bez výjimky. Naopak školení BOZP musí absolvovat každý zaměstnanec, a to v době, která je zákonem přímo předepsána.

Co je obsahem dokumentace bezpečnosti práce?

Dokumentace je soubor dokumentů, které jsou zpracovány vždy přesně pro činnosti a rizika v dané organizaci. Patří mezi ně např.:

  1. Osnovy školení BOZP
  2. Směrnice pro výdej osobních ochranných pracovních pomůcek
  3. Evidence OOPP
  4. Seznam pracovních rizik (posouzení a zhodnocení rizik)
  5. Kniha úrazů
  6. Záznam o úrazu
  7. Traumatologický plán
  8. Kategorizace prací
  9. Záznamy o školení BOZP

Dokumentace BOZP je zpracována většinou při zaměstnání u prvního zaměstnance a je nezbytné ji průběžně aktualizovat, a to ať z důvodu interně organizačního nebo z důvodu změny v legislativě. Obvykle k aktualizaci dokumentace dochází v rámci provádění prověrek BOZP.

Autor:

Jana Slawecká
PAMI CZ spol s r. o.