Dětské skupiny v době pandemie COVID-19 – dopis ministryni

Dne 6. 11. 2020 jsme na ministryni Janu Maláčovou poslali prosbu o zvážení dvou opatření, která by usnadnila nelehký provoz dětských skupin v dnešní době. Nejedná se o finanční situaci, ačkoli ta také není jednoduchá, ale spíše o dvě „drobnosti“, které ovšem mohou dětským skupinám pomoci.

Jedná se v první řadě o zahrnutí chův v dětských skupinám mezi zaměstnání, jimž je umožněno umístit děti do otevřených školních zařízení dle usnesení Vlády č. 1109. Ta jsou určena pro hlídání dětí rodičů, kteří jsou zaměstnanci IZS, sociální pracovníci, příslušníci bezpečnostních složek a další – v neposlední řadě již také zaměstnanci mateřských škol. Dále jsme požádali o výjimku z dokládání zdravotní způsobilosti zaměstnanců a nově nastupujících dětí, která by platila po dobu platnosti nouzového stavu.

Celý text dopisu si můžete přečíst níže a odpověď vkládáme na konec článku.

Prosba: dětské skupiny v době pandemie COVID-19

Vážená paní ministryně,

obracíme se na Vás s žádostí o začlenění zaměstnanců dětských skupin mezi zaměstnání jmenované usnesením Vlády č. 1109  ze dne 30. října 2020. Tímto usnesením se ukládá krajům, aby určily školská zařízení, která zůstávají otevřena a zajišťují péči o děti rodičů, jejichž zaměstnání je důležité pro fungování státu. Dle tohoto usnesení mohou do těchto vyčleněných skupin dávat své děti mimo jiné zaměstnanci integrovaných záchranných složek, bezpečnostních sborů, sociální pracovníci, zaměstnanci úřadů práce či finanční správy a další profese, mimo jiné také učitelé a učitelky v mateřských školách včetně nepedagogických pracovníků.

Domníváme se, že je pouhým opomenutím, jakkoli nešťastným, že mezi vyjmenovanými zaměstnáními nejsou uvedeny také pracovníci dětských skupin. Dětské skupiny poskytují péči o děti od jednoho roku do zahájení povinné docházky a jejich hlavním smyslem je právě zapojení rodičů těchto dětí na trhu práce. Ačkoli jich již v České republice funguje přes 1 100, často jsou přehlíženy vedle mateřských škol, kterých je přeci jen řádově více.

Dětské skupiny jsou ovšem důležitou součástí systému předškolní péče. I při stávající mimořádné situaci zůstáváme až na výjimky otevření pro rodiče stejně jako na jaře a při velmi ztížených podmínkách nadále zajišťujeme péči o ty nejmenší, a to i přes obtíže, které nám toto rozhodnutí způsobuje. Naše chůvy jsou v karanténách, takže musíme nahradit personální zdroje, někteří rodiče se chovají nezodpovědně, někteří dodavatelé stravy přestali dodávat, stále častěji se i přes zvýšená hygienická opatření musíme potýkat také s nákazou přímo v dětské skupině.

Častou překážkou provozu je pro nás to, pokud naše chůvy nemohou docházet do práce, neboť musí zůstat doma a starat se o dítě ve věku od 6 do 10 let. Tyto děti, které jsou doma již od 14. října, bohužel nemůžeme ze zákonných důvodů přijmout v dětské skupině, neboť přesahují maximální přípustnou věkovou hranici. Proto by nám velmi pomohlo, pokud by tyto děti mohly chodit do vyhrazených škol a naše chůvy se tak mohly vrátit k práci.

Dále bychom Vás chtěly poprosit o to, aby po dobu trvání nouzového stavu bylo namísto originálního potvrzení od ošetřujícího lékaře, které aktuálně musí dokládat rodiče před nástupem dítěte do dětské skupiny, akceptováno také čestné prohlášení rodiče o zdravotním stavu dítěte v kombinaci s kopií očkovacího průkazu, a to po vzoru usnesení Vlády č. 1049 o provádění periodických zdravotních prohlídek.

V neposlední řadě prosíme o zajištění výkladu uvedeného usnesení Vlády č. 1049, a to v tom smyslu, zda se toto usnesení vztahuje také na prokázání zdravotní způsobilosti nově nastupujících pečujících osob v dětských skupinách. Zatím se nám v tomto nepodařilo získat finální stanovisko MPSV ani Ministerstva zdravotnictví.

S pozdravem a přáním krásného dne

Mgr. Daniela Celerýnová
Ing. Štěpánka Mašlárová
Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s.
www.mojedetskaskupina.cz

Odpověď ředitelky odboru rodinné politiky