Etický kodex člena Asociace

Základní hodnoty a principy

 • ProfesionalitaJednáme profesionálně, snažíme se vše dělat na co nejvyšší úrovni.
 • Integrita – Ve všech svých aktivitách respektujeme platné zákony i nepsané etické a morální normy. Podporujeme ochranu základních lidských práv a nepodílíme se na činnostech, které tato práva porušují.
 • Upřímnost – Mezi sebou a partnery jednáme upřímně a otevřeně. Respektujeme naše členy, partnery, kolegy i návštěvníky našich akcí. Nešíříme nepravdivé informace, pomluvy o Asociaci či ostatních členech či jiné hanlivé výroky.
 • Spolupráce – Navzájem si pomáháme a předáváme si zkušenosti.
 • Slušnost – Jednáme mezi sebou slušně, minimalizujeme konkurenční boj. Nikoho nediskriminujeme a nesoudíme.
 • Sebevzdělávání – Neustále se sebevzděláváme, získáváme aktuální informace k dění okolo dětských skupin. Dbáme na řádné vzdělávání svých zaměstnanců.
 • Kreativita Proaktivně se podílíme na růstu kvality dětských skupin, ať už sdílením, vzájemnou pomocí, zpětnou vazbou pro MPSV nebo jiné společnosti pro podporu demokratické společnosti. 
 • Důvěra Vzájemně si budujeme důvěru, propojujeme spolupráci mezi jednotlivými DS a v případě potřeby zprostředkujeme nebo poskytneme pomoc.

Člen Asociace provozovatelů dětských skupin

Členové Asociace se svým jednáním aktivně podílejí na zvyšování kvality. Členové Asociace vystupují vždy tak, aby nepoškozovaly dobré jméno Asociace nebo někoho z jejích členů. Respektují odsouhlasené dokumenty Asociace. Nezneužívají informace z vnitřních jednání Asociace ke svému vlastnímu prospěchu nebo poškození činnosti Asociace. V souladu s tím se zavazují dodržovat následující kritéria:

 • usiluje o neustálé zvyšování kvality provozované dětské skupiny, např. vzděláváním svých zaměstnanců a podnětným prostředím
 • zachovává mlčenlivost – chrání osobní a citlivé údaje rodičů a dětí
 • provozuje své zařízení s maximální péčí a svědomitostí
 • prezentuje své zařízení směrem k veřejnosti pravdivě
 • dodržuje příslušné právní předpisy a normy související s provozem dětské skupiny
 • pomáhá ostatním členům Asociace například sdílením svých zkušeností
 • respektuje a nediskriminuje děti
 • vychází vstříc potřebám rodičů například nastavením vhodné provozní doby
 • reprezentuje Asociaci směrem k veřejnosti

Při nedodržování a porušování Etického kodexu bude člen Asociace vyloučen.