Evidence DS: Doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany – schválení HZS

Dle zákona 247/2014 Sb. je nutnou podmínkou pro udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině také zajištění technických požadavků na stavby a požadavků požární ochrany, které se prokazuje doložením dokladu prokazujícího splnění požadavků požární ochrany zpracovaného osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu (tedy projektantem s autorizací v oblasti požární bezpečnosti osob).

Do doby nedávné stačilo tedy k žádosti o zápis do evidence přiložit projekt od autorizovaného inženýra. Nově ovšem (cca od začátku září) začalo MPSV při posuzování žádosti o zápis nových dětských skupin vyžadovat kromě zpracovaného požárně-bezpečnostního řešení také schválení prostor ze strany hasičů, konkrétně je potřeba doložit závazné stanovisko místně příslušného hasičského záchranného sboru kraje, jakožto dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, které potvrdí správnost posouzení a návrhu požární bezpečnosti dětské skupiny.

Vyjádření MPSV

V ustanovení § 16 novelizovaného zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“) je uvedeno, že povinnou přílohou žádosti o udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany. Podrobněji je problematika této přílohy rozebrána v dokumentu „Podmínky požární bezpečnost dětských skupin“, která je uvedena na webových stránkách MPSV (viz: https://www.mpsv.cz/web/cz/zadost-o-udeleni-opravneni). V tomto dokumentu je podrobně uvedeno, jakou má mít tento doklad formu, a to požárně bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument vypracovaný v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Dále je uvedeno, že je zásadní provedení zhodnocení konkrétních podmínek dané dětské skupiny a souvisejících prostor ve stavbě, ve které je dětská skupina umístěna a prokázání, že stav stavby a prostor dětské skupiny splňuje podmínky požární ochrany v době podání žádosti o zápis do evidence.

U staveb kategorie II a III podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se splnění požadavků požární ochrany prokazuje zároveň také závazným stanoviskem místně příslušného hasičského záchranného sboru kraje, jako dotčeného orgánu na úseku požární ochrany. Osoba zpracovávající požárně bezpečnostní řešení (autorizovaná osoba – viz výše) je dostatečným odborníkem a má (může mít) všechny informace potřebné ke kategorizaci stavby. U staveb kategorie II nebo kategorie III je tedy nutné požárně bezpečnostní řešení a posuzovanou dokumentaci předložit na místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje a požádat jej o „závazné stanovisko“. Až vydáním souhlasného závazného stanoviska je potvrzena správnost posouzení a návrhu požární bezpečnosti dětské skupiny.

Kdo musí stanovisko HZS doložit a jak na to?

PBŘ zpracované autorizovaným projektantem by mělo obsahovat informaci o jakou kategorii stavby dle vyhl. č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, se v případě umístění konkrétní dětské skupiny jedná. Účinnost této vyhlášky nastala dne 11. 12.2021. U staveb kategorie II a III podle této vyhlášky se splnění požadavků požární ochrany prokazuje zároveň také závazným stanoviskem místně příslušného hasičského záchranného sboru kraje, jako dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Povinnost nechat PBŘ schválit hasičskou záchrannou stanicí platí tedy již delší dobu, rozhodně není novinkou. Novinkou je „pouze“ to, že MPSV začalo vyžadovat jeho doložení „do evidence dětských skupin“. Je proto možné, že stanovisko HZS má vaše DS již vyhotovené, jen jste ho nepředložili na MPSV, v tomto případě je potřeba tak učinit. Stanovisko je potřeba doložit v originále – můžete mít od HZS elektronický originál (většinou z datové schránky a s el. podpisem), nebo originál papírový – v takovém případě si nechte na Czech pointu provést autorizovanou konverzi dokumentu. Dokument posléze nahrajte do programu e-EDS či zašlete datovou schránkou na MPSV – evidence DS. Nezapomeňte přiložit krátký průvodní dopis s označením jména poskytovatele a názvu DS, abychom věděli, k jaké DS závazné stanovisko HZS přiložit.

Pokud souhlasné závazné stanovisko HZS nemáte k dispozici, tak si nejdříve ověřte u autorizované osoby BOZP, která vaše PBŘ zpracovávala, jakou kategorii (shora uvedená vyhláška) má budova, kde je provozována vaše DS. Pokud se bude jednat o kategorii II nebo III, je potřeba si nechat zpracovat HZS závazné stanovisko.  Pokud Vám autorizovaná osoba sdělí, že se jedná o kategorii I, bude MPSV potřebovat dodatek k PBŘ s potvrzením autoriz.osoby, že není dle vyhl. č. 460/2021 Sb. potřeba stanovisko HZS.

Nová požárnická vyhláška

Jak jsme již informovali dříve, je zároveň aktuálně v přípravě Novela vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která by celkově měla upřesnit požární požadavky na dětské skupiny. Zatím je stále v meziresortním připomínkovacím řízení a nemáme bližší zprávy o termínu jejího schválení. V návaznosti na schválení této vyhlášky by měla být vyhlášena výzva Národního plánu obnovy určená pro stávající dětské skupiny, a to právě na investice související s přizpůsobením požadavkům požární bezpečnosti.