Hurá otvíráme!

Dne 13. března vyhlásila vláda nouzový stav kvůli pandemii koronaviru a život v České republice se zastavil… a to i v našich dětských skupinách. Ty sice nebyly uzavřeny žádným vládním usnesením, ale hlavně kvůli malé poptávce ze strany rodičů zůstaly prázdné. Dle informací Asociace provozovatelé většinou zaznamenali poptávku od docházce od cca 10 – 25 % běžně přihlášených dětí, proto se většina z nich rozhodla svá zařízení nechat uzavřená.  Důvodem nemusela být vždy jen malá poptávka ze strany rodičů, ale i nedostatek chův (ošetřování člena rodiny, karanténa), obavy zaměstnanců z nákazy, nedostatek dezinfekčních prostředků, potřeba vyjít vstříc rodičům s vystavením OČR apod.

Po Velikonocích, cca v polovině dubna začali někteří provozovatelé své jesličky opět otevírat, většina provozovatelů plánuje zahájení provozu v průběhu května. Rodiče začínají mít totiž o tento druh služby opět zájem, například se starají doma o staršího sourozence, se kterým se musí učit, potřebují mít klid na práci při home office, případně se do práce již vrací.

Často se na nás obracíte s nejrůznějšími  dotazy, zejména pak v praktických věcech ohledně provozu, a my se snažíme na ně přinést odpovědi.

Můžu dětskou skupinu otevřít?

Vláda v rámci opatření v souvislosti s bojem proti šíření nemoci COVID19 nenakázala uzavření předškolních zařízení. Pokud jsou ve vašem okolí uzavřené školky či jesle, jedná se o nařízení zřizovatele, tedy převážně jednotlivých měst a obcí. Tato nařízení se většinou nevztahují na vás, jakožto soukromé provozovatele. O přerušení provozu dětské skupiny, jeho omezení nebo naopak jeho znovuobnovení rozhoduje sám provozovatel dětské skupiny (např. předseda spolku aj.).

Zajímavou výjimku tvořilo území města Brna, kde Rada města zakázala provoz všech, i soukromých, zařízení předškolní péče na svém území, tedy i dětských skupin. Tento zákaz byl ale již zrušen a i provozovatelé v Brně se tak mohou sami rozhodnout, zda se vrátí k provozu.

Roušky

Vláda na svém mimořádném zasedání 18. března 2020 schválila některá opatření, která mají pomoci s bojem proti šíření koronaviru. Jedním z nich je povinné nošení roušek. Začátkem dubna vláda opět povolila některé výjimky, kdy nemusíte roušku mít, a to nejprve výjimku z nošení roušky pro děti mladší 2 let, popř. pro osoby s poruchou autistického spektra a s mentálním hendikepem (ta platí i na veřejnosti).  Děti v dětské skupině nemusí nosit roušku od začátku května – jsou zahrnuty ve výjimce ministerstva zdravotnictví z 30. dubna. Dne 5. května byla výjimka rozšířena také na pečující osoby v dětské skupině, provoz tak dětské skupiny zvládnou zcela bez roušek. Dokument MZČR ke stažení zde.

Zvýšená hygienická opatření

Hygiena ani MPSV nevydaly zatím žádné zvláštní závazné postupy ani opatření pro zařízení předškolní péče v boji proti šíření pandemie koronaviru. Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí vznesla dotaz na Hygienickou stanici Hlavního města Prahy a získala tato doporučení k provozu:

 • Denní dezinfekce povrchů – např. klik, hraček, splachovadel apod.
 • Používání jednorázových rukavic
 • Seznámení rodičů se zavedenými opatřeními, ale i s faktem, že v zařízení je možná nákaza i při dodržování všech opatření

Za Asociaci dále doporučujeme:

 • Měření teploty dětem při vstupu, máte-li k dispozici kvalitní a funkční teploměr
 • Předávání a přebírání dětí ve vstupním prostoru tak, aby se v prostorách nepotkaly více než 2 dospělé osoby najednou
 • Zpracovat a rodiči nechat podepsat prohlášení, že si nejsou vědomi, že by byli nakaženi a že netrpí žádnými příznaky nemoci COVID19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poslalo slíbenou metodiku k otevírání škol mateřským školám 2. května. Informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách, a to včetně průvodního dopisu pana ministra určeného rejstříkovým mateřským školám můžete stáhnout kliknutím na odkaz:

„Svá“ doporučení pro mateřské školy vydaly i některé kraje. Například KÚ Libereckého kraje vydal pro mateřské školy následující doporučení, kterými se mohou inspirovat i dětské skupiny:

 • Proškolení zaměstnanců ohledně prevence šíření koronaviru a používání ochranných prostředků,
 • Používání ochranných prostředků zaměstnanci (rukavice, roušky – jednorázové nebo dobře udržovatelné – lze vyvářet), používání dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem,
 • Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění) – dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu,
 • Striktní dodržování hygienických pravidel při podávání jídla – nošení roušek, rukavic, stravu připravuje a podává vždy jen jedna osoba, při manipulaci s čistým nádobím vždy používat čisté rukavice,
 • Doložení čestného prohlášení rodičů, že v rodině není nařízena karanténa,
 • Bezpečná manipulace s použitými rouškami a jejich likvidace,
 • Příchod a odchod dětí tak, aby se co nejvíce zamezilo potkávání rodičů,
 • Zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor mateřské školy,
 • Striktní dodržování nošení roušek rodiči,
 • Umístění dezinfekci na ruce u vstupu do šaten dětí, při vstupu do mateřské školy každý použije dezinfekční přípravek s virucidním účinkem,
 • Zvýšený dohled na osobní hygienu dětí, mycí prostředky pro děti volit s virucidním účinkem,
 • Používání jednorázových papírových ručníků,
 • Dohled nad správnou respirační etiketou dětí,
 • Zákaz nošení vlastních hraček z domova,
 • Denně po ukončení provozu mateřské školy omytí hraček dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem,
 • Hračky, které nelze omýt, nebudou používány (látkové, plyšové…)
 • Dodržování zvýšených hygienických opatření i při pobytu venku – nekřížit skupiny dětí,
 • Denně úklid prostor mateřské školy – podlahy, umyvadla, záchody, pisoáry – čisticím prostředkem s virucidním dezinfekčním prostředkem,
 • Denně omytí nejčastěji dotýkaných ploch dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem (kliky, zábradlí),
 • Týdně omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení čisticím prostředkem s virucidním dezinfekčním prostředkem,
 • Zajištění příznivých vnitřních klimatických podmínek a dostatečného větrání v pobytových prostorách,
 • Zajištění zvýšeného dohledu, aby si děti nepůjčovaly a nezaměňovaly hrníčky, talíře, příbory, kartáčky na zuby a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy,
 • Výměna lůžkovin 1x týdně,
 • Oddělené ukládání lůžkovin pro každé dítě – individuálně přidělené a značkou dítěte označené lůžkoviny pro každé dítě,
 • Zajištění co největších rozestupů mezi dětmi, zejména při jídle a spaní.

Doporučení vydaná pro mateřské školy mohou částečně sloužit dětským skupinám pro inspiraci. Na doporučení dětským skupinám od MPSV zatím čekáme.

Komunikace s rodiči

Seznamte rodiče s opatřeními, která jste u vás zavedli. Budou jistě klidnější, že děláte maximum proto, abyste nešířili nákazu. Informujte je o tom, že se chystáte otevřít, v dostatečném předstihu, aby o této možnosti věděli a také mějte na paměti, že jim již nemůžete vystavit potvrzení pro účely výplaty OČR.

Ačkoli se objevily informace, že nárok na výplatu OČR otevřením dětské skupiny nezaniká, na webu MPSV je informace jednoznačná:


Venkovní pobyt a venkovní hřiště

Od 24. dubna 2020 je možné pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu 10 osob s výjimkou výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metr. Dle výkladu našeho právníka lze považovat procházku s vyšším počtem dětí a chův za výkon povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Co se venkovních hřišť týče, ověřte si, že to, kam běžně chodíte, není nyní zavřené.

Dotace a dětské skupiny

Dne 3. dubna 2020 vydalo MPSV informaci o „Realizaci aktivit a způsobilost výdajů OPZ v době nouzového stavu ČR“. Je nyní možné vyjmout počet pracovních dnů z výpočtu obsazenosti, a to ode dne vyhlášení nouzového stavu maximálně do 30. 6. 2020 (trvání výjimky bylo prodlouženo dne 7. května a více informací můžete najít v dokumentu MPSV zde).

V praxi to znamená, že za období nouzového stavu, kdy budete mít buď zavřeno, nebo malou docházku, vám výslednou obsazenost neponíží, ale ani nezlepší.

Příklad: pokud je Vaše monitorovací období od ledna do června a využijete celou dobu výjimky, pak se Vám obsazenost bude počítat pouze ve dnech od 2. ledna do 10. března. Podle toho poté dostanete dotaci na celé pololetí.

Užitečné materiály

Tým Vše pro jesle zpracoval a bezplatně poskytne následující materiály:

 • Návrh mimořádných hygienických opatření pro zaměstnance dětské skupiny 
 • Vzor čestného prohlášení pro rodiče v souvislosti s docházkou v době pandemie COVID-19
 • Infografika „My jsme na vaše děti připraveni“ k použití

Napište si o tyto materiály ZDE!

Doporučené odkazy:

Zpracovala: Daniela Celerýnová, Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí