Individuální vzdělávání dítěte v rámci povinného předškolního vzdělávání v dětské skupině

Od 1. září vstoupil do praxe tzv. „povinný předškolní rok“. Co to přesně pro předškoláky, školky (a dětské skupiny) a pro rodiče znamená?

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) v § 34a odst. 2 stanoví povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Podle školského zákona se dítě vzdělává v tzv. spádové MŠ, pokud zákonný zástupce nezvolí jiný způsob vzdělávání, což může být i individuální vzdělávání a nemusí to být na bázi denní docházky.

Srovnání školského zákona a zákona o dětských skupinách:

Podle školského zákona předškolního vzdělávánípodporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“

podle zákona o dětské skupině se službou péče o dítě v dětské skupině rozumí „činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.“

Zásadní rozdíl spočívá v tom, že školský zákon hovoří o vzdělávání dětí, zatímco zákon o dětských skupinách pojednává o péči o dítě.

„MŠMT podřazuje péči o děti v dětské skupině pod individuální předškolní vzdělávání dle školského zákona. Novela školského zákona připouští i jiné způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání, tedy i tzv. individuální vzdělávání, přičemž toto může být realizováno i v předškolním zařízení jako je dětská skupina“.

I přestože může probíhat individuální vzdělávání v dětské skupině, musí dítě absolvovat povinné přezkoušení ve spádové školce, kde mu celý předškolní rok bude drženo místo pro případ, že by se zákonný zástupce rozhodl dítě do školky umístit.

Více informací také přímo na stránkách MŠMT ZDE.

Zdroj: Mgr. Kristýna Mlezivová, Stanovisko MPSV k povinnému očkování a individuálnímu vzdělávání v rámci předškolní docházky.