Informace k očkování v dětských skupinách

Povinnost očkování dětí v dětských skupinách

Dle právní úpravy:

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dětské skupině“).

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“).

Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o očkování“).

Zákon o dětské skupině v ustanovení § 11 odst. 1 uvádí, že „poskytovatel je povinen vést za účelem zajištění kvality poskytované péče, provozních a organizačních záležitostí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a pro účely kontroly podmínek poskytování péče podle tohoto zákona a jiných právních předpisů evidenci dětí, která obsahuje tyto údaje:“ – …dle písm. i) „údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“

Pokud poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině přijme dítě, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá stanovený doklad, dopouští se správního deliktu s možností uložení pokuty až do výše 500.000,- Kč.

Povinné očkování zahrnuje:

očkování proti tuberkulóze, proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, proti pneumokokovým nákazám a proti virové hepatitidě B.

Pokud bylo dítě očkováno v zahraničí, očkování je platné. Musí se ale shodovat s vakcínami, které se očkují v ČR, viz. výše.

 

Zdroj: Mgr. Kristýna Mlezivová, Stanovisko MPSV k povinnému očkování a individuálnímu vzdělávání v rámci předškolní docházky