Informace o ochraně osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Asociace provozovatelů dětských skupin, z. s., IČO 07004249, sídlo Biskupcova 1643/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná pod spisovou značkou L70159 u Městského soudu v Praze  (dále jen „Správce“).

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

Účel zpracování Právní titul
1) Plnění práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy Plnění smlouvy
2) Cílená nabídka zboží a služeb/Obchodní sdělení Souhlas/Oprávněný zájem
3) Marketingové akce Souhlas

 

Osobní údaje získané pro zpracování na základě plnění smlouvy jsou nutné pro plnění uzavřené kupní smlouvy. Osobní údaje získané pro zpracování na základě oprávněného zájmu nejsou nezbytné pro plnění uzavřené kupní smlouvy. Jejich zpracování pro jednotlivé účely můžete odvolat.

Zpracováváme jen osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro uvedené účely zpracování, konkrétně:

 • jméno, příjmení (účel 1.2.3)
 • dodací a fakturační adresa (1,2,3)
 • kontaktní údaje – telefonní číslo a emailová adresa (1,2,3)
 • historie nákupů (1,2,3)
 • historie aktivit v emailových kampaních (1,2,3)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Dokončením objednávky a odesláním objednávkového formuláře na webu www.mojedetskaskupina.cz udělujete souhlas společnosti Asociace provozovatelů dětských skupin, z. s., IČO 07004249 (dále jen „Správce“), provozovateli webu mojedetskaskupina.cz, aby jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala vaši emailovou adresu.

2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zaslání informace ohledně zakoupené služby (členství v Asociaci nebo jiné služby) a dále pro zasílání obchodních sdělení týkající se činnosti Správce, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo naopak souhlas nevezmete zpět. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

3. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@mojedetskaskupina.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany:

 • Redbit s.r.o., provozovatelem webu SimpleShop.cz
 • Správce má v úmyslu předat osobní údaje také do třetí země (do země mimo EU) – příjemcem osobních údajů je  poskytovatel mailingových služeb (Mailchimp).
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.