Inspekce práce – kontroly dětských skupin v roce 2019

Státní úřad – inspekce práce vydal Program kontrolních akcí na rok 2019, který bude zaměřen mimo jiné na dětské skupiny.

Cílem činností je preventivní působení na zaměstnavatele a zvýšení jejich právního vědomí – prostředky budou realizace kontrol, osvětová činnost i poskytování základního poradenství. Kontroly jsou zpravidla zaměřeny na zaměstnavatele, u kterých byly v minulosti zjištěny nedostatky nebo nebyly kontrolovány v dlouhodobějším horizontu.

Významnou částí činnosti jsou kontroly na podněty veřejnosti. Orgány inspekce práce obdržely první podněty směřující do oblasti, zabývající se dodržováním podmínek při poskytování péče o dítě v dětské skupině.

Inspekce práce tedy vyhodnotila, že je nízká informovanost v dětských skupinách v oblasti pracovněprávních vztahů. Díky tomu byly kontroly v dětských skupinách zařazeny do činnosti inspekce práce pro rok 2019. Kontroly spadající do oblasti péče o dítě v dětské skupině tak budou prováděny nejen na základě obdržených podnětů ke kontrole, ale budou zařazeny do běžné kontrolní činnosti. Subjekty ke kontrole budou vybírány na základě monitoringu, s využitím místních a osobních znalostí trhu práce v daném kraji.

Statistika kontrol v DS za rok 2018

V roce 2018 byly kontroly spadající do oblasti péče o dítě v dětské skupině prováděny především na základě obdržených podnětů ke kontrole. Celkem tak bylo zahájeno 14 kontrol u 13 poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině, z nichž bylo 7 kontrol v loňském roce také dokončeno. Pouze ve dvou případech proběhly kontroly zcela bez zjištění nedostatků. Mezi nejčastější porušení zjištěné kontrolami patřilo poskytování služby péče o dítě v dětské skupině bez oprávnění k poskytování této služby, přičemž tohoto porušení se dopustili tři z kontrolovaných poskytovatelů. Mezi další porušení patřilo nedodržení povinnosti poskytovatele vést evidenci dětí a také povinnosti, uzavřít před zahájením poskytování služby péče o dítě v dětské skupině písemnou smlouvu s rodičem. Kontrolovaní poskytovatele se dopouštěli také porušení v oblasti požadavků a podmínek vztahujících se na pečující osoby. Kontrolami spadajícími do oblasti péče o dítě v dětské skupině však byla zjištěna také porušení pracovněprávních předpisů a v jednom případě byl kontrolou zjištěn výkon nelegální práce občana ČR.

Pro tento rok je plánováno 8 000 kontrol ve všech oblastech. Kontroly jsou rozděleny do tří základních oblastí.

  1. Kontroly v oblasti bezpečnosti práce – výčet možných nedostatků na pracovišti:

– chybně nebo nedostatečně vyhodnocené riziko pro pracovní činnost (nevyhledání rizik v rámci pracovních a technologických postupů),
– neseznámení zaměstnanců s riziky ohrožujícími život a zdraví na pracovišti a chybějící či neúplné školení zaměstnanců z předpisů a návodů výrobce pro obsluhu zařízení,
– špatný stav pracoviště (poškozené podlahy, nezajištěná místa s rizikem pádu apod.),
– chybějící revize, nedostatečné kontroly, zanedbaná údržba,
– nebezpečné pracovní postupy tolerované zaměstnavatelem,
– nevhodná organizace práce.

  1. Kontroly v oblasti pracovních vztahů a podmínek – zaměření kontrol v roce 2019 na:

– odměňování zaměstnanců, dodržování minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovené podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce,
– pracovní doba a doba odpočinku,
– rovné zacházení se zaměstnanci, rovné odměňování zaměstnanců, dodržování zákazu diskriminace, – ochrana osobních práv zaměstnanců,
– agenturní zaměstnávání.

  1. Kontroly v oblasti zaměstnanosti

– kontroly nelegálního zaměstnávání občanů ČR, občanů EU a cizinců ze třetích zemí,
– kontroly zprostředkování zaměstnání bez povolení,
– poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
– kontroly plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
– kontroly rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání.

Autor: Ing. Martina Teslík Tesaříková, APDSM
Zdroj: Program kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2019, Státní úřad inspekce práce