Jak dopadl průzkum: plnění povinností požární ochrany v dětských skupinách?

Požární ochrana v dětských skupinách. Téma, které je velmi důležité pro dětské skupiny. Ačkoli vzhledem k současné situaci nejsou v dětské skupiny děti (a nebo právě proto), možná nastal právě teď čas dát do pořádku tuto oblast, na kterou během provozu nezbývá čas.

Navážeme dnes dalším dílem do této zdánlivě neprůhledné mozaiky povinností a dokumentace provázané kontrolami. Dnešní díl pro vás opět připravil Bc. Jiří Novák ze společnosti PyroAdvisory s.r.o., která s námi na této problematice spolupracuje.

Dobrý den všem!

Opět bych vám chtěl odprezentovat další část požární ochrany, tentokrát v návaznosti na Průzkum plnění povinností požární ochrany v dětských skupinách (DS), kterého jste se možná jako respondentky a respondenti zúčastnili. 

Před samotným vyhodnocením bych ještě rád poděkoval respondentkám a respondentům za účast, bez vás bych průzkum neuskutečnil. Takže VELKÉ DÍKY!

Jak to dopadlo?

A nyní již k samotnému vyhodnocení. Celkem se průzkumu zúčastnilo 18 respondentůVšichni provozovatelé uvedli, že poskytují služby a péči dětem mladším 3 let.

Z hlediska požární ochrany je na děti mladší tří let pohlíženo jako na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Jedná se vždy o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. Hlavním problémem při evakuaci a záchranných prací je fakt, že děti pod 3 roky věku se před ohněm schovávají a záchraně se brání. Pro personál provádějící evakuaci je pak tato situace ještě složitější, protože komplikuje a zastavuje probíhající evakuaci celé skupiny. 

Právě přítomnost dětí mladších 3 let se tak stává jedním z určujících faktorů pro začlenění do kategorie „se zvýšeným požárním nebezpečím + se složitými podmínkami pro zásah“. Toto začlenění posléze stanovuje v návaznosti na legislativu PO zvýšené množství povinností, četnější prohlídky a detailnější školení a výcvik personálu.

Začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí – tento dokument bezpochybně patří mezi základní dokumentaci požární ochrany. U všech respondentů je z důvodu přítomnosti dětí mladších 3 let kategorie „se zvýšeným požárním nebezpečím a složitými podmínkami pro zásah“. Toto začlenění provádí pouze odborně způsobilá osoba v požární ochraně podle § 11 zákona 133/1985 Sb. (OZO – odborně způsobilá osoba nebo TPO – technik požární ochrany), který složil státní zkoušku a má pro tuto činnost „Osvědčení“.

Z další otázky průzkumu vyplynulo, že 6 provozovatelů tímto dokumentem nedisponuje a porušuje tak ustanovení § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Tito provozovatelé nemůžou znát své povinnosti ke zpracování povinné dokumentace, kontrol a školení, protože jim chybí právě tento dokument.

Zbylých 12 respondentů tuto povinnost plní, nicméně někteří mají mezery v provádění povinností souvisejících s tímto začleněním, např. v provádění preventivních požárních prohlídek.

Preventivní požární prohlídky

Provádění preventivních požárních prohlídek (PPP) je neodmyslitelně spjaté s celkovou kontrolou stavu požární ochrany u provozovatelů. Provedení této prohlídky je srovnatelné s provedením auditu, který je zaměřen na kompletnost dokumentace a revizních, kontrolních činností v oblastech budovy, technologií, požární ochrany a školení osob. Výsledkem je protokol, který odhaluje nedostatky a stanovuje lhůty a odpovědné osoby k jejich odstranění.

Při začlenění pro přítomnost dětí mladších 3 let, tedy „se zvýšeným požárním nebezpečím a složitými podmínkami pro zásah“ je pevně stanovena minimální lhůta jednou za 6 měsíců.

Z dotazníku vyplynulo, že 16 provozovatelů neplní povinné lhůty pro preventivní požární prohlídky a 2 provozovatelé ano.

Provádění PPP odborníkem jsou pro provozovatele také návodem k řešení situací vznikajících při provozu, jako jsou např. přestavby vnitřních prostorů, změny v elektroinstalaci, výměny otopných systémů a nezřídka i umísťování např. vánočních dekorací. 

Sankce

Nedodržování stanovených povinností je postihováno orgány státního požárního dozoru, ale primárně je ohrožen život a zdraví svěřených dětí a personálu. A jak všichni dobře víme, nahradit lidský život nebo zdraví nelze. A úlohou požární ochrany provozovatelů je právě prevence těchto událostí.

A i když se může zdát, že jsou to proplýtvané finanční prostředky, následky, které ze zanedbání těchto povinností mohou vyplynout, jsou devastující. Trestněprávní odpovědnost, finanční postih, zničená reputace DS – nic z toho za tuto úsporu nestojí.

Neděláme to přece jen pro peníze, jde nám v první řadě o děti.
Bc. Jiří Novák
Odborně způsobilá osoba v BOZP/PO
Hrdý otec 2 dětí na 7-leté rodičovské dovolené
www.pyroadvisory.cz
jiri.novak@pyroadvisory.cz