Jak je to s očkováním dětí v dětské skupině? A mění se něco s novelou zákona o ochraně veřejného zdraví? (stav únor 2020)

Ve středu 12. února 2020 schválila ve třetím čtení sněmovna novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Předlohu nyní dostane k projednání Senát. Novela připravená Ministerstvem zdravotnictví mimo jiné upravuje paragraf týkající se povinného očkování v mateřských školách a dětských skupinách. Zavádí se také bezplatné očkování dětí do jednoho roku věku proti meningokoku.

Očkování dětí v dětské skupině – povinnost existující od roku 2014

V médiích se tento týden několikrát objevila zpráva, že očkování bude nově povinné i v dětských skupinách. Jedná se ovšem o falešnou zprávu. Médiím (a z reportáže TV Prima to vypadá, že i ministrovi zdravotnictví) zjevně unikl fakt, že tento zákaz již dávno platí. Povinnost přijmout pouze řádně očkované dítě (nebo dítě, které má trvalou kontraindikaci či doklad, že je proti nákaze imunní) ve skutečnosti měly dětské skupiny již od svého vzniku a je zakotvena v zákoně 247/2014 Sb. (Zákon o poskytování služby péče v dětské skupině) již od počátku jeho platnosti:

Stejně tak je tato povinnost zakotvena již v současné podobě zákona č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví):

Jaká zařízení tedy mohou přijímat neočkované děti?

Nekompletně očkované děti už teď tedy do dětských skupin nemohou. Nesmějí ani do státních mateřských škol (vyjma povinného posledního předškolního ročníku), do soukromých mateřských škol, které jsou zapsány v Rejstříku školských zařízení. Dle § 50 výše nesmějí ani do ostatních jeslí a školek, které pečují o děti do věku 3 let. Jde tedy o naprostou většinu školek v ČR, kam mají nekompletně očkované děti vstup zakázán, a o všechna zařízení pro děti do 3 let.

Co se tedy mění? Nově by nekompletně očkované děti nesměly ani do dalších zařízení. Dle důvodové zprávy se v § 50 navrhuje povinnost rozšířit i na subjekty, které vykonávají činnost, v jejíž náplni je péče o dítě starší 3 let, které dosud nezahájilo povinnou školní docházku. Důvodem je srovnání povinností pro všechny poskytovatele této služby, tzn. mateřské školy, dětské skupiny, stanovené živnosti. Navrhovaná změna vypadá následovně:

Změna se tedy může týkat také například dětských koutků provozovaných na základě živnosti nebo lesních klubů, formulace je ale poměrně nejasná.

Potvrzení pouze od praktického lékaře

Další navrhovaná úprava zákona se týká určení, který lékař může vystavit doklad, že je dítě očkováno, je k nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci:

Toto potvrzení může nově vystavit pouze praktický lékař. Důvodem je dle důvodové zprávy skutečnost, že povinnost uložit poskytovateli zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost je nutné s ohledem na předkládání neobjektivních skutečností lékaři jiných oborů.

Poměrně diskutovaným pojmem je pojem „trvalá kontraindikace“. Tímto pojmem a celkovým výkladem slova kontraindikace se zabýval také Ústavní a Nejvyšší správní soud. V potvrzení lékaře nemusí být dle Ústavního soudu výslovně uvedeno slovní spojení „trvalá kontraindikace“. Musí z něj být ale patrné, že zdravotní stav dítěte brání z dlouhodobého hlediska podání příslušné očkovací látky. Více viz náš článek z července 2018.

Očkování nejmladších dětí

Na rozdíl od rejstříkových mateřských škol se provozovatelé dětských skupin často potýkají s problémem rozočkovaných dětí. Do dětské skupiny lze přijímat děti již od jednoho roku věku a v tomto věku nemají děti ještě splněna všechna povinná očkování. Toto není překážkou pro jejich přijetí, pokud lékař postupuje podle očkovacího plánu, ovšem tato situace klade větší nároky na pozornost a zodpovědnost provozovatelů.

Provozovatel musí být seznámen s očkovacím plánem a dobou, kdy mají být jednotlivá očkování aplikována. Přesné podmínky jsme popsali v článku z prosince 2018. Pokud dítě v době nástupu nebylo kompletně doočkováno, nicméně bylo očkováno podle očkovacího plánu a po nástupu bylo doočkováno dle termínů plánovaného očkování, měli by rodiče údaje o nových vakcínách do evidence dítěte doplnit – popřípadě zkopírovat provozovateli očkovací průkaz. Případná pokuta ovšem nehrozí rodičům, ale provozovateli dětské skupiny, který musí data pečlivě hlídat.

Pokud poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině přijme dítě, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá stanovený doklad, dopouští se správního deliktu s možností uložení pokuty až do výše 500.000,- Kč.

Provozovatelé dětských skupin potvrzují, že kontroloři z hygienických stanic potvrzení o doplnění očkování dle očkovacího kalendáře vyžadují. „Hygienička nám řekla, že musíme kontrolovat očkování Hexavakcínou po dovršení 13. měsíce dítěte a Priorixem (popřípadě MMR) po dovršení 18. měsíce. Potvrzení nám musí rodiče přinést od lékaře, ale hlídat si data musíme my jako provozovatelé. Pokud rodiče potvrzení o očkování nedoplní, musíme dítě z docházky vyřadit,“ uvádí Bc. Nikolay Demyan, ředitel dětské skupiny Sugar Cube. Platný očkovací kalendář si může každý najít například zde.

Někteří provozovatelé mají dokonce zkušenost s pokutou ze strany krajské hygienické stanice. „Krajská hygienická stanice nám dala pokutu ve výši 10 000 Kč kvůli dítěti, které nemělo doočkovanou 4. dávku hexavaxíny,“ uvedla ředitelka nejmenované pražské dětské skupiny. „V době, kdy mělo jít na očkování, bylo nachlazené, a tak rodiče doočkování odložili. Vzhledem k tomu, že jsme nemohli doložit doočkování dle platného očkovacího kalendáře, ověřovala hygienička situaci přímo u praktického lékaře. Ten potvrdil, že dítě na doočkování nedorazilo. O nutnosti doočkování jsme věděli, ale nebyli jsme důslední,“ dodala.

Zpracovala Ing. Štěpánka Mašlárová, Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s.

Zdroje: