Jak založit dětskou skupinu jako fyzická osoba? DS do 4 dětí prakticky.

Novinkou, kterou zavedla novela zákona z 1.10.2021, je možnost založit dětskou skupinu také jako fyzická osoba a obecně, založit „mini“ dětskou skupinu s kapacitou do 4 dětí, do které je možné přijímat děti již od 6 měsíců.

Jak takovou DS založit a co je potřeba dodržet? Na to se podíváme v tomto článku.

Dětská skupina s kapacitou do 4 dětí

Dětské skupiny s kapacitou do 4 dětí stejně jako ostatní dětské skupiny legislativně upravuje zákon 247/2014 Sb. ve svém aktuálním znění. Na rozdíl od těch větších dětských skupin ale platí pro tyto mini dětské skupiny v některých věcech volnější pravidla.

Důležité je, že i v případě malé dětské skupiny je potřeba získat oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a stejně tak je možné získat příspěvek na její provoz.

Specialitou malých dětských skupin je především:

 • možnost založit takovou DS jako fyzická osoba (§ 3, odst 2 písmeno i) zákona)
 • možnost přijímat děti od 6 měsíců pokud jsou ve skupině max. 4 děti a všechny jsou mladší 4 let (§ 5 odst. 2 písmeno b) zákona)
 • mírnější požadavky na prostory, v kterých je DS provozována (vyhláška 350/2021)

Naopak stejné požadavky, jako na větší dětské skupiny, zákon klade mimo jiné na bezúhonnost, zdravotní a odbornou způsobilost pečující osoby, její další vzdělávání, dodržování plánu výchovy a péče a obecně standardů kvality.

Součástí žádosti o udělení oprávnění je i u této malé dětské skupiny souhlasné stanovisko krajské hygienické stanice a doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany prostor.

Požadavky na prostory pro DS s kapacitou 4 děti

Požadavky na prostory dětské skupiny do 12 dětí stanovuje vyhláška 350/2021 Sb.

Pro dětskou skupinu s kapacitou 4 děti platí požadavek na minimálně 12 m2 plochy tzv. denní místnosti (nezapočítává se kuchyňka a sociální zařízení). Dále je potřeba, aby byla zajištěna nezastavěná plocha pozemku určená pro venkovní pobyt dětí – pobyt  je ovšem možné zajistit také na veřejném hřišti nebo v přírodě, jsou-li v docházkové vzdálenosti.

DS s kapacitou 4 děti nemusí mít oddělenou šatnu, stačí prostor pro odkládání oděvu a obuvi dětí a pečujících osob vybavený šatním nábytkem.

Co se týče hygienického zařízení, pro DS s kapacitou 4 děti stačí 1 záchod, 1 umyvadlo a 1 sprcha. Jsou-li v dětské skupině děti mladší 3 let, poskytovatel zajistí též odpovídající počet dětských nočníků, přebalovací pult a krytý nášlapný odpadkový koš s vložkou na jedno použití. Umyvadlo a sprcha musí být napojeny na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody a musí být opatřeny pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísicí baterii umístěnou mimo dosah dětí. V případě DS s kapacitou 4 děti není potřeba snižovat výšku umyvadla jako v DS s kapacitou od 5 dětí výše.

Provozovatel DS není povinen zajišťovat stravu, dětem ji mohou nosit rodiče. I tak ovšem musí poskytovatel dodržovat hygienické požadavky na výdej stravy (uchovávání, teplota při výdeji atp.).

Odměna poskytovatele a její zdanění

Poskytovatel, který je fyzickou osobou, poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině za odměnu (tedy školkovné placené rodiči), která se považuje za úhradu nákladů. Zároveň může získat státní příspěvek na provoz, a to dle smluvně obsazené kapacity dětské skupiny, do které se nezapočítávají vlastní děti poskytovatele.

Normativy státního příspěvku jsou stejné jako pro ostatní dětské skupiny a liší se tedy podle věku dětí:

 • děti do 31.8. po 3. narozeninách mají nárok na státní příspěvek 495,18 Kč/provozní den DS
 • děti, které již mají zákonný nárok na místo ve školce, tedy od 1.9. po 3. narozeninách, dostanou v DS stejné finance, jako by dostaly v soukromé MŠ, tedy 291,28 Kč/provozní den

K těmto částkám mohou provozovatelé dále vybírat příspěvek od rodičů. V případě dětí v mladší věkové kategorii je tento zákonem zastropován na max. 4 tis. Kč měsíčně (nebo max. 495 Kč/den, tedy tak, aby vždy byl nižší než státní příspěvek na dané dítě).

Poskytovatel služby péče o dětské skupině s kapacitou 4 děti musí samozřejmě dodržovat zákonné povinnosti z hlediska daně z příjmů a povinných pojištění.

Výše přijatých příspěvků od rodičů je zdanitelným příjmem podle zákona o daních z příjmů. K těmto příjmům se stanoví výdaje (buď ve skutečné výši nebo tzv. „paušální výdaje“) a rozdíl mezi příjmy a výdaji pak bude základem daně, který se zahrnuje do daňového přiznání a od kterého se odvíjí výše zdravotního a sociálního pojištění stejně jako u jiných OSVČ. Poskytovatel, který je fyzickou osobou, je povinen plnit také povinnosti z hlediska samostatné výdělečné činnosti jako poplatník/plátce vůči příslušné zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení, tj. registrace a další související povinnosti.

(Více viz materiál Daň z příjmů a DPH dle zákona č. 247/2014 Sb.).

Jak založit dětskou skupinu?

 1. Informujte se o požadavcích, které jsou na dětské skupiny kladeny, především se tedy seznamte se zákonem 247/2014 Sb. a vyhláškou 350/2021 Sb.
 2. Zjistěte, zda mají rodiče ve vašem okolí o využívání služby péče o děti v dětské skupině zájem.
 3. Stanovte si parametry služby na základě Vašich možností a potřeb rodičů. Jejich součástí by mělo být také: zpracování základní představy o provozních podmínkách služby (např. otevírací doba), vytipování vhodných prostorčasový harmonogram (stavební úpravy, vybavení prostor, zahájení provozu), stanovení výše úhrady za službu ze strany rodičů, postupu při řešení jednotlivých souvisejících záležitostí (např. fakturace úhrady), řešení stravování (vlastní, dodavatelsky, od rodičů)
 4. Začněte řešit vhodnost vašich prostor k péči o děti. Prostory musí splňovat požadavky zákona o dětské skupině a vyhlášky č. 350/2021 Sb. pro skupiny do 12 děti. Následně se obraťte na stavební úřad, hygienickou stanici a hasičský záchranný sbor, abyste zjistili, jak bude třeba prostory upravit.
 5. Zajistěte schválení prostor dotčenými orgány a uzavřete pojistnou smlouvu o odpovědnosti za újmu.
 6. Zpracujte plán výchovy a péče, včetně plánu aktivit a provozní řád, zjistěte, jaká kritéria musí služba péče o děti splňovat vzhledem ke standardům kvality péče, a postupujte stále v souladu s nimi. Začněte vybavovat prostory.
 7. Podejte si žádost o zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině a doložte všechny dokumenty, požadované k získání oprávnění k poskytování služby.
 8. Předejte rodičům informaci o zahájení provozu služby péče o děti v dětské skupině včetně informace o postupu při nahlášení dítěte do dětské skupiny.
 9. Podepište s rodiči smlouvy o poskytování péče v dětské skupině.

Zdroj: MPSV (http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/zrizeni-detske-skupiny), upraveno s ohledem na DS s kapacitou 4 dětí

Zpracovala: Ing. Štěpánka Mašlárová