Jsem chůva – kde najdu uplatnění?

Spolu s nárůstem počtu dětských skupin narůstá taky zájem o kvalifikaci Chůva

Celý název profese je Chůva do zahájení školní docházky (kód: 69-017-M), jedná se o profesní kvalifikaci v systému Národního systému kvalifikací. Informace o požadavcích, které musí uchazeči splnit, najdete na webu www.narodnikvalifika.cz, kde také najdete přehled autorizovaných osob, které mohou tuto kvalifikaci vyučovat, provádět zkoušky a udělovat certifikáty.

Důležité je neplést si tuto kvalifikaci s kvalifikací Chůva pro dětské koutky – osoba s touto kvalifikací v dětské skupině působit nemůže. (Více o kvalifikačních předpokladech pro dětské skupiny najdete zde.)

Dětské skupiny ale nejsou jediným místem, kde mohou chůvy najít v praxi své uplatnění.

Jak uvádí Vladimír Ort ze vzdělávací organizace Kustod, nejčastější uplatnění najdou uchazeči právě v dětských skupinách, které určitě patří na první místo ve výčtu možností:

  • Dětská skupina – Tato zařízení jsou v současné době velmi oblíbená, MPSV podporuje jejich vznik a zejména provoz.
  • Mikrojesle – Tyto jesličky jsou taktéž podporovány MPSV a jsou určeny pro menší kolektiv těch nejmenších dětí.
  • Mateřská škola – Zde se chůva uplatní jako nepedagogický pracovník, který pracuje společně s pedagogem. Momentálně je možno hradit plat chův z tzv. šablon MŠMT, pokud si o ně školka požádá. Do budoucna se jedná o tom, že by jejich fungování v MŠ měl financovat stát.
  • Chůva může hlídat děti jako osoba samostatně výdělečně činná, jde o živnost vázanou. Takže správně každá paní na hlídání by měla mít Osvědčení o získání profesní kvalifikace Chůva do zahájení školní docházky.
  • Práce v zahraničí – Setkali jsme se také s tím, že slečna jela dělat au pair do Anglie, rodiče dětí po ní žádali doklad o kvalifikaci. Není to obvyklé, ale stalo se. V Kustodu slešně pomohli získat Europass, něco jako kvalifikační knížku, se kterou vyjela za prací do zahraničí.

Ohlasy chův ze samotné práce po absolvování kurzu jsou vesměs velmi pozitivní. V naprosté většině vědí, co chtějí dělat, a mají rády děti. To je pro tuto profesi úplný základ. Se vzděláváním chův mám Kustod velmi dobré zkušenosti a kurzy realizuje v řadě měst po celé České republice.

Financování z ESF

V rámci projektů financovaných z OP Zaměstnanost je možné žádat o dotaci na tzv. jednotku kvalifikace (v projektech podaných do roku 2018 se jednalo o částku 14 178 Kč, v nových projektech podaných v roce 2019 se bude jednat o částku 14 760 Kč). Na tuto částku má provozovatel dětské skupiny nárok za následujících podmínek:

  • osoba, která nesplňovala požadavky týkající se kvalifikace pečující osoby dle zákona č. 247/2014 Sb. získala kvalifikaci Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky;
  • tato osoba získala tuto kvalifikaci v průběhu projektu (relevantní je datum splnění zkoušky, které je uvedeno na certifikátu o získání kvalifikace);
  • tato osoba odpracuje v podpořené dětské skupině minimálně 6 měsíců (Šestiměsíčním pracovním působením se rozumí alespoň 125 odpracovaných dní v zařízení péče o děti podpořeném z OPZ. Odpracovaným dnem se rozumí den, v němž rekvalifikovaná pečující osoba odpracovala alespoň 3 hodiny. Do odpracovaných dní se započítává doba nemoci, která nepřesáhne 5 po sobě jdoucích dní. Započítává se také doba zákonného nároku na dovolenou na zotavenou.)

Autor:
Mgr. Vladimír Ort
Kustod, s. r. o.
Od roku 2007 se věnuje rozvoji lidských zdrojů, poradenství, vzděláváních dospělých a zprostředkování zaměstnání po celé ČR
kustod@kustod.cz

Úpravy: Ing. Martina T. Tesaříková a Ing. Štěpánka Mašlárová, Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí