Státní úřad inspekce práce kompetence a kontrolní činnost: shrnutí příspěvku na 2. konferenci Asociace

Na naší konferenci dne 19. září 2019 vystoupila také Ing. Mgr. Tereza Pestečková, metodik inspektor Státního úřadu inspekce práce, která se ve svém výstupu věnovala vysvětlením působnosti Státního úřadu inspekce práce a jeho kontrolní činnosti v rámci zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen zákon o DS). Přinášíme Vám shrnutí toho nejdůležitějšího z jejího příspěvku.

Obecné informace k působnosti úřadu

Státní úřad inspekce práce má přidělenou kontrolní činnost nad dětskými skupinami. O kontrolní působnost se dělí z menší části ještě s krajskými hygienickými stanicemi. Sídlo státního úřadu je v Opavě, nicméně kontrolní činnost vykonávají oblastní inspektoráty práce, kterých je 14 po celé České republice v rámci krajů.

Působnost úřadu (mimo jiné, nejedná se o kompletní výčet):

 • Kontrola dodržování zákona o DS
 • Bezpečnost práce
 • Kontrola pracovně právních vztahů dle zákoníku práce
 • Kontrola zaměstnanosti a nelegálního zaměstnávání

Činnost inspekce práce je upravena zákonem o inspekci práce, zákoníkem práce, zákonem o zaměstnanosti a zákonem o DS. Každý rok provede inspekce práce v průměru 24 000 kontrol ve všech kontrolovaných oblastech. Inspekce práce provádí i kontroly na základě podnětů, nejčastěji v oblasti pracovněprávních vztahů.

V případě zjištění porušení předpisů dojde ke správnímu řízení, kdy je udělena pokuta. Pokuta je následně vymáhána celními úřady.

Oblasti, ve kterých dochází nejčastěji k porušení (nejedná se o kompletní výčet):

 • odměňování – porušení nevyplacením mzdy, nevyplacení příplatků apod.
 • pracovní poměr a dohody konané mimo pracovní poměr – nevydání potvrzení o zaměstnání, neinformovanost zaměstnanců o jejich právech;
 • pracovní doba – neúplná evidence pracovní doby, nedodržení délky směny;
 • náhrady – nevyplácení náhrad ve správné výši;
 • agenturní zaměstnávání – velká četnost porušování předpisů;
 • nelegální zaměstnávání – umožnění výkonu nelegální práce;
 • kopie dokladů prokazující pracovněprávní vztah – je třeba mít na pracovišti;
 • informační povinnost – zaměstnávání osob ze zahraničí;
 • zprostředkování zaměstnání;
 • plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotní pojištění.

Kontroly v dětských skupinách v letech 2018 a 2019

V roce 2018 kontroly dětských skupin prováděny na základě podnětů. Inspekce práce zahájila 18 kontrol a z toho pouze 2 byly bez porušení předpisů. Porušení předpisů bylo nejčastěji:

 • nesplnění podmínek pro pečující osoby,
 • provozování DS bez povolení,
 • chybná evidence dětí či absence smluv s rodiči,
 • chybějící nebo chybné pracovní smlouvy..

V roce 2019 bylo zahájeno 47 kontrol (z toho 11 na základě podnětu). Celkem 17 kontrol z celkového počtu 39 dokončených kontrol bylo bez porušení. Porušení předpisů bylo nejčastěji:

 • nesplnění podmínek pro pečující osoby,
 • nezpracování a nedodržování vnitřních pravidel, zpřístupnění vnitřních pravidel a plánu výchovy a péče,
 • chybná evidence dětí či absence smluv s rodiči,
 • nevyplacení odměny z dohod či překročení rozsahu práce u dohod.

Závěr

Přestože účastníci konference měli na konci příspěvku možnost zeptat se paní metodičky, co by je zajímalo, objevil se pouze jeden dotaz a vypadalo to, jako by žádné nejasnosti mezi dětskými skupinami neexistovaly. Dlouhá fronta, kterou ale provozovatelé stáli na osobní konzultaci s paní Pestečkovou o přestávce, svědčí o opaku.

Nezbývá tedy než zopakovat, že provozovatelé dětských skupin musí dodržovat nejen zákon 247/2014 Sb. o poskytování služby péče v dětské skupině, ale samozřejmě také zákoník práce a další pravidla platná pro všechny zaměstnavatele.

Zpracovala:
Martina Teslík Tesaříková
Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s.