Musí mít dětské skupiny smluvního lékaře?

Často se nás ptáte: Musí mít dětské skupiny smluvního lékaře?

Doteď nikdo z vás neměl problém poslat nově nastupující chůvu ke svému obvodnímu lékaři, aby jí vystavil potvrzení, že je zdravotně způsobilá pro práci s dětmi v dětské skupině /dle § 5 Zákona 247/2014 Sb.  (2), písm. c)/. Nyní se ale na nás stále častěji obracíte, že vašim chůvám nechtějí jejich praktici toto potvrzení vydat.

Zákon o dětské skupině se v souvislosti s tím odkazuje na právní předpisy o pracovně-lékařských službách, tedy konkrétně na Zákon 373/2011 o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a na Vyhlášku č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Dle § 54 bodu 2, písm. a) Zákona 373/2011 Sb. je zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích, pokud dále není stanoveno jinak, povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb s poskytovatelem uvedeným v odstavci 1 (s praktickým lékařem).

Pouze v případě, že je zaměstnanec zařazen do kategorie I a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy, může být provádění pracovně-lékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti zajištěno lékařem, který je registrujícím lékařem zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání.

Dle § 59 Zákona si vstupní prohlídku hradí uchazeč o zaměstnání. Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem dohodne o úhradě vstupní lékařské prohlídky i v případě neuzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu, anebo stanoví-li právní předpis jinak.

Řazení do kategorizace prací se řídí Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 282/2001 Sb., § 37  a dále pak Vyhláškou 79/2013 – příloha 2.

Vyjádření od MUDr. Blanky Kučerové – ředitelky sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Pečující osoba (ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) musí být mimo jiné zdravotně způsobilá (§ 5 odst. 2 písm. c) citovaného zákona). Při posuzování zdravotní způsobilosti se postupuje podle právních předpisů o pracovnělékařských službách – tj. dle zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky č. 79/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb..

Dle § 54 bodu 2 zákona č. 373/2011 Sb.  lze zajistit pracovnělékařskou službu ve smyslu vstupní lékařské prohlídky u registrujícího praktického lékaře pouze v případě, pokud činnost zaměstnance nemá stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti v prováděcím předpise – tedy ve vyhlášce č. 73/2013 Sb.

Pečující osoba v dětské skupině však činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny, vykonává, a to:

Činnost uvedená v příloze č. 2 citované vyhlášky – část  II. Rizika ohrožení zdraví

  1. Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, neboť je v přímém kontaktu s dětmi
  2. Činnosti epidemiologicky závažné, neboť se zpravidla přímo účastní výdeje pokrmů či pitného režimu dětí.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pracovně-lékařské služby musí provozovatel dětské skupiny jako zaměstnavatel zajistit u poskytovatele ve smyslu § 54 odst. 2 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., tedy na základě písemné smlouvy o poskytování pracovně-lékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb.

Zpracovala Daniela Vašíčková (Celerýnová) na základě informace od MUDr. Blanky Kučerové (ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví´KHS Středočeského kraje) v odpovědi na náš emailový dotaz z dubna 2018.