Novela zákona 247/2014 Sb. prošla druhým čtením

Dne 23. března 2021 prošla novela zákona o dětských skupinách (nově zákona o jeslích) druhým čtením na plénu poslanecké sněmovny. Běhm druhého čtení bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu novely, o kterých bude hlasováno v průběhu třetího čtení.

Stenografický záznam druhého čtení je možné si přečíst zde. Kompletní znění pozměňovacích návrhů najdete zde.

Vládní návrh novely zákona

Vládní návrh novely představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, neboť se jedná o vládní návrh.

„Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než stručně připomenu základní parametry zákona, dovolte mi říci, že tento zákon přináší skutečně průlom k zajištění systémové péče o nejmenší děti. Jde nám zejména o možnost volby pro rodiče při volbě jejich rodičovské strategie a sladění rodinného a pracovního života.

Budeme mít skutečně síť služeb péče o dítě do tří let, to je to, co nám v České republice nejvíce chybí, jsme na tom v této kategorii na druhém místě odzadu v celé EU, státem garantovaná, kvalitní a hlavně finančně i místně dostupná péče skutečně v Čechách, i na Moravě a ve Slezsku chybí.

Zároveň je potřeba říct, že dosavadní fungování dětských skupin se velmi dobře osvědčilo, proto tento kvalitní základ převezmeme a využijeme jej pro zlepšení celého systému. V širším dlouhodobém měřítku jsou dětské skupiny názorným příkladem toho, jak se mají využívat evropské peníze. Mým cílem je pro další programovací období nastavit podmínky tak, aby bylo maximum peněz využito na reálnou pomoc lidem, zejména pracujícím rodinám. Přesně tak, jak tomu bylo u dětských skupin, a plánujeme to i s podporou jeslí. Právě jesle a sociální služby představují tu nejvíce hmatatelnou pomoc lidem z evropských peněz. Je potřeba zajistit, aby evropských peněz a jejich využití doprovázelo naprosté minimum administrativy a aby se nepsaly tzv. projekty pro projekty. I to je jeden z důvodů, proč usiluji o využití evropských peněz i na další financování jeslí.

Nyní velmi stručně k tomu, co novela přináší. Jesle mají být pro děti od šesti měsíců do tří let, resp. do srpna po třetích narozeninách. Zde má probíhat návaznost na školský zákon a garance místa v mateřských školách. V jeslích bude jedna pečující osoba na šest dětí, maximálně osm dětí u největších jeslí. Tam, kde bude alespoň jedno dítě mladší jednoho roku, bude kapacita omezena na čtyři děti a jednu pečující osobu.

Zvyšujeme kvalitu také zavedením standardu kvality, to bude kontrolovat Ministerstvo práce a sociálních věcí, a povinným dalším vzděláváním pečujících osob, které bude obnášet osm hodin ročně, jednou za dva roky kurz první pomoci pro malé děti, tak aby docházelo skutečně k průběžnému profesnímu vzdělávání. Pečující osoby budou muset mít nově zdravotnické minimum, které reflektuje potřeby nejmenších dětí.

Nově vznikne také profesní kvalifikace chůva pro děti v jeslích, která bude zaměřená na vývoj a zdraví dítěte do tří let. My jsme na Ministerstvu práce a sociálních věcí již předali návrh kvalifikačního a hodnoticího standardu a Ministerstvo školství teď vytváří novou profesní kvalifikaci a také připravujeme, a to je důležité, možnosti financování, to znamená proplácení této nově vzniklé rekvalifikace.

V neposlední řadě v novele také revidujeme sankční mechanismus tak, aby byli rodiče maximálně chráněni. Jde nám zejména o dobře nastavené smlouvy o poskytování služby péče, jejich dodržování a také dodržování standardů kvality.

Novela počítá s účinností od 1. července tohoto roku a nové financování bude zajištěno od 1. ledna příštího roku.

Všechna zařízení, která vzniknou od léta příštího roku, se již budou řídit novými pravidly. Stávající dětské skupiny budou mít tříleté transformační období, to znamená, že nové podmínky pro ně budou platit od 1. září 2024. To představuje dostatek času na to, přizpůsobit se nové situaci, ať se jedná o věk dětí, název zařízení či kvalifikaci pečujících osob. Zároveň pro tuto dobu na Ministerstvu práce a sociálních věcí poskytneme přes metodickou podporu v rámci projektu s touto novelou zákona souvisejícího veškerou potřebnou podporu. Od 1. 9. 2024 tady bude existovat srozumitelný a dostupný systém předškolní péče; jesle pro nejmenší s plynulým přechodem do mateřské školky nejpozději od září roku, kdy dítěti budou alespoň tři roky.

Co se týká financí, dnes jsou dětské skupiny financovány z evropských peněz částkou zhruba 9 800 měsíčně na místo – ono se to pohybuje v rozpětí 9 100 až 9 900 korun. Celková dotace ale dnes podle těch aktuálních pravidel může klesat podle naplněnosti a nemocnosti. Reálně tomu tak bohužel vážně je. Proto chceme nově v tom stabilním financování nastavit měsíční normativ na dítě a výši normativu bude stanovovat každoročně vláda. To znamená, že částky nejsou součástí novely. Základním principem ale nebude již reálná docházka, jako je tomu dnes, ale smlouvy s rodiči. Dnes totiž se výše příspěvku odvíjí od toho, jak je dítě nemocné. To je podle nás nespravedlivé a nechceme trestat rodiče nebo dětskou skupinu za to, že je dítě nemocné.

Nově také zavádíme příspěvek na stravování po vzoru soukromých mateřských školek deset korun denně na dítě. Celkově by systém měl stát zhruba 1,4 miliardy korun ročně při kapacitě, která je současná, a to je 16 tisíc dětí.

Jak jsem zmínila již v úvodu, budu usilovat o vyjednání peněz z Evropské unie. V tuto chvíli je vše na dobré cestě. Nepůjde ale o soutěžní projekty. Ten, kdo ten systém zná, tak ví, co to je za horor. Ale chceme to tak, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude příjemcem a dále bude přerozdělovat prostředky tak, jak stanovuje tento zákon, pokud bude schválen, to jest všem, kdo splní podmínky, ale bez soutěže jednotlivých projektů. Zajistíme tak jistotu a stabilitu.

Nejčastější poplatky za dětskou skupinu jsou dnes asi 3 200 korun. V Praze je to téměř 6 tisíc korun a to považuji za velmi drahé. Mnohdy se pohybují totiž poplatky za dětské skupiny ve výši 10, někdy dokonce i 15 tisíc korun. V takovém případě nemůžeme v žádném případě mluvit o dostupnosti péče. Nechceme luxusní nebo elitní školky, ale skutečně dostupnou péči pro pracující rodiny s dětmi. Proto chceme zavést strop příspěvků od rodičů, aby byla služba skutečně dostupná. A zdůrazňuji, že ten strop bude stanovován vládou. Nepohybuje se, jak zde panuje ještě v paměti některých poslanců a poslankyň, ten strop 1/3 minimální mzdy. Nikoliv, není tam žádný ukazatel v této novele stanoven, ale o obou částkách, tzn. příspěvek státu a příspěvek rodičů maximální, o tom bude rozhodovat vláda. A obě částky budou posuzovány společně tak, aby zřizovatelé dětské skupiny mohli ufinancovat a péče byla pro rodiče dostupná. To je opravdu klíčové. Obě částky, příspěvek státu a maximální příspěvek od rodičů, bude stanovovat vláda. A cílem je ufinancovatelnost pro zřizovatele a dostupnost pro pracující rodiny s dětmi.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážím si vaší podpory při projednání tohoto návrhu. Děkuji.

Projednání návrhu ve Výboru pro sociální politiku a pozměňovací návrhy doporučené výborem

Výbor pro sociální politiku doporučil návrh novely ke schválení a doporučil také jeden z pozměňovacích návrhů.

Jedná se o pozměňovací návrh poslance Aleše Juchelky (ANO), který prodlužuje archivaci dokumentů k evidenci dětí na 10 let (sladění s požadavky vyplývajícími z dotačních pravidel) a upravuje některé povinnosti provozovatelů ohledně vykazování dětí v el. aplikaci.

Obecná a podrobná rozprava

Během obecné rozpravy se k novele vyjádřilo několik poslanců, někteří z nich opakovaně, a několikrát znovu ministryně Jana Maláčová. Poslanci představily své pozměňovací návrhy, z nichž několik se týkalo zastropování příspěvků od rodičů (nebo spíše jeho odstropování, případně odstropování pouze v dětských skupinách provozovaným soukromým sektorem), několik změny maximálního věku dětí (zvýšení na 4 roky, úplné odstranění omezení, odstranění věkového omezení v malých obcích), dále je podán pozměňovací návrh, který navrhuje odstranit z novely požadavky na osvětlení týkající se malých dětských skupin, pozměňovací návrhy týkající se požární ochrany v objektech, kde jsou provozovány dětské jesle (zpřísnění), očkování dětí (přenesení zodpovědnosti na lékaře, nikoli na DS a zrušení povinnosti očkování proti hepatitidě B) a také samotného názvu jesle (odstranění povinnosti používat tento název).

Jednání v sociálním výboru před 3. čtením

Dne 8. dubna jednal o novele Sociální výbor, který ke schválení doporučil poslanecké sněmovně tyto pozměňovací návrhy:

  • odstropování příspěvku od rodičů
  • zachování názvu dětská skupina

Více informací jsme zaslali členům emailem dne 12. dubna.

Další postup

Třetí čtení je naplánováno nejdříve v týdnu od 13. dubna 2021 (ale přesné datum není zatím známo). Poté ještě novela zamíří do Senátu. I senátoři mohou předkládat své pozměňovací návrhy.

Zkrácené znění schůze a tabulku předložených pozměňovacích návrhů jsme zaslali členům Asociace emailem. Členem Asociace se můžete stát zde.

Zpracovala:

Ing. Štěpánka Mašlárová
Místopředsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí