Novela zákona o dětských skupinách: co přináší provozovatelům, dětem a rodičům?

Poslanecká sněmovna schválila a prezident republiky dne 29. srpna podepsal novelu zákona 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, připravenou Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to ve znění komplexního pozměňovacího návrhu připraveného skupinou poslanců vládních ANO a ČSSD a opozičních Pirátů, KDU-ČSL a STAN.

Legislativní proces je tím ukončen a účinnost novely je 1.10.2021.

Nejdůležitější body novely

Jesle nebo školka? Dětská skupina bude kombinací obojího
 • Poskytovatel služby bude mít povinnost používat označení „dětská skupina“.
 • Službu je možné nadále poskytovat dětem od 6 měsíců (při splnění specifických podmínek; viz níže), častěji ale od 1 roku až do zahájení povinné školní docházky.
 • Od 1. 10. 2021 se zavádí následující změny v odborné způsobilosti pečujících osob:
  • Dosavadní odborné způsobilosti v oblasti zdravotnické, sociální a pedagogické zůstávají v platnosti s výjimkou kvalifikací bez maturitní zkoušky (ošetřovatel, pracovník v sociálních službách bez maturity, naopak doplněn je asistent pedagoga s maturitou).
  • Zůstává také profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, zavádí se nová profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.
 • Od 1. července 2022 se zavádí dvě nové podmínky v oblasti odborné způsobilosti:
  • Alespoň 1 z pečujících osob musí mít při péči o dítě zdravotnickou odbornou způsobilost (všeobecná, praktická, dětská sestra, zdravotnický záchranář, lékař a další) nebo novou profesní kvalifikaci „chůva pro děti v dětské skupině“.
  • Při péči o děti starší 3 let (přesněji od 1. září následujícího po 3. narozeninách dítěte, tedy ode dne, kdy má dítě nárok na místo v mateřské škole) musí poskytovatel zajistit alespoň 20 hodin péče poskytované pečující osobou s pedagogickou kvalifikací.
 • Poskytovatelé zapsaní do evidence dětských skupin před 30. zářím 2021 mají pro splnění nových podmínek v oblasti odborné způsobilosti povinností přechodná období do 1. 10. 2024, resp. 1. 10. 2026.
Změna financování
 • Výše státního příspěvku na provoz (mzdy a platy, další vzdělávání a další provozní náklady) se váže na normativy určené pro soukromé mateřské školy následovně:
  • na místo obsazené dítětem do dne 31. 8. následujícího po 3. narozeninách dítěte náleží provozovateli 1,7násobek normativu pro MŠ (cca 9 600 Kč/měsíc),
  • na místo obsazené starším dítětem náleží provozovateli stejná částka jako soukromým mateřským školám (cca 5 600 Kč/měsíc).
 • Výše státního příspěvku na stravování náleží provozovateli pokud se řídí výživovými normami a váže se na normativy pro školní jídelnu – výdejnu následovně:
  • na místo obsazené dítětem do dne 31. 8. následujícího po 3. narozeninách dítěte náleží provozovateli 1,7násobek normativu pro MŠ (cca 500 Kč/měsíc)
  • na místo obsazené starším dítětem náleží provozovateli stejná částka jako soukromým mateřským školám (cca 290 Kč/měsíc).
 • Státní příspěvek se určuje podle obsazeného místa, nikoli podle reálné docházky, a prokazuje se uzavřenými smlouvami s rodiči. Plný normativ náleží za místo obsazené dítětem déle než 5 hodin, poloviční normativ za místo obsazené 3 – 5 hodin denně.
 • Státní příspěvek je určen pouze pro poskytování služby rodičům zapojeným na trh práce (tedy zaměstnaným, vedeným mezi uchazeči o zaměstnání na ÚP nebo připravujícím se na zaměstnání denní formou studia, nebo OSVČ povinným platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti).
 • Zastropování maximální úhrady ze strany rodičů je v případě pobírání příspěvku určeno částkou 4 000 Kč/měsíc u dětí mladších 3 let, u starších dětí není strop stanoven.
 • Bez vlivu na státní příspěvek může provozovatel zavřít dětskou skupinu na 5 týdnů v roce, v případě výjimečných situací zvláštního zřetele hodných může MPSV rozhodnout o prodloužení této lhůty.
 • O finance na daný kalendářní rok se bude žádat vždy během ledna, zálohová platba bude určena vždy na 4 měsíce. Vždy po uplynutí tohoto období provozovatel vykáže skutečnou obsazenost a dostane zálohu na další 4 měsíce.
Požadavky na prostory a provoz
 • K zápisu do evidence je nově potřeba doložit doklad o splnění požadavků požární ochrany zpracovaný autorizovanou osobou a předložit rámcový popis majetkového zajištění a financování provozu.
 • Nově jsou stanoveny požadavky na úklid prostor, pokud jsou prostory DS mimo provozní dobu dětské skupiny používány k jinému účelu.
 • Poslaneckou sněmovnou neprošel návrh na zpřísnění požadavků na osvětlení prostor pro DS do 12 dětí, ty se tedy nemění.
 • Nemění se ani další požadavky na prostory – např. není potřeba mít oddělený prostor na spaní, upřesněny jsou podmínky pro poskytovatele, který má více dětských skupin, za účelem jednotného posuzování těchto prostor.
Vyšší kvalita poskytovaných služeb
 • Zavádí se povinné další vzdělávání pečujících osob v rozsahu 8 hodin ročně a jednou za 2 roky kurz první pomoci zaměřený na dětský věk.
 • Zavádí se standardy kvality, které bude kontrolovat MPSV:
  • v oblasti péče o dítě a naplňování potřeb dítěte,
  • v oblasti personálního zabezpečení,
  • v oblasti provozního zabezpečení.
 • Zpřísňují se požadavky na počet pečujících osob vůči počtu dětí – 1 osoba na max. 6 dětí, 2 osoby na max. 12 dětí, 3 osoby na max. 24 dětí bez ohledu na věk dětí (tuto podmínku již nyní musí provozovatelé dodržovat při realizaci projektů OPZ).
Legislativní ukotvení „mikrojeslí“
 • Nově je zakotvena péče o děti od 6 měsíců, a to v kolektivu max. 4 dětí mladších 4 let. Podmínka se neváže na omezení oprávnění nebo kapacitu v evidenci poskytovatelů, tzn. i dětská skupina s kapacitou např. 6 dětí může poskytovat péči o dítě od 6 měsíců do 1 roku, pokud v daný okamžik nebude přítomno více než 4 děti a žádné dítě nebude starší 3 let.
 • Tyto nejmenší dětské skupiny může provozovat také fyzická osoba. Ta v takovém případě nemá nárok na příspěvek na provoz na dítě, jehož je rodičem.
 • Státní příspěvek je určen na zařízení s kapacitou min. 3 děti.

Účinnost zákona a přechodná ustanovení

Účinnost zákona je plánována na 1. října 2021. Nárok na příspěvek na provoz vzniká provozovatelům nejdříve za kalendářní rok 2022. O státní příspěvek budou dětské skupiny žádat v lednu prostřednictvím nového online systému.

Ne všechna ustanovení začínají platit okamžitě. Ustanovení týkají se nových kvalifikací vstupují v platnost až od 1. 7. 2022, stávající dětské skupiny zapsané v evidenci dětských skupin do 30. 9. 2021 před mají času ještě více. Důležitá data jsme zpracovali do přehledné tabulky:

 

Praktické dopady některých ustanovení a jejich přesný výklad, stejně tak jako například fungování a plánované kontroly standardů kvality nebo přesný průběh a způsob žádání o státní normativ a vykazování docházky nejsou Asociaci zatím známé.

Věříme, že vše se bude postupně vyjasňovat a některé naše dotazy zodpoví také zástupce MPSV, které přislíbilo účast na Členské schůzi Asociace. Ta se bude konat dne 9. září 2021 od 15 hodin online.

Zpracovala:
Štěpánka Mašlárová, Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s.

Hledáte pomoc či radu v této oblasti?
Obraťte se na nás: stepanka.maslarova@gmail.com