Ošetřovné v době 2. vlny koronaviru: Co říkat rodičům a můžeme vystavovat potvrzení?

Aktualizace 27. 10. 2020

Atuální informace k ošetřovnému naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí včetně aktuálního formuláře a návodu, jak vyplnit žádost.

Provozovatel dětské skupiny žádost nepotvrzuje, rodiče čestně prohlašují, že zařízení je uzavřeno.

Aktuální stav (16.10.2020)

Aktuálně platí pro nárok zaměstnance na ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let při uzavření školy, mateřské školy a dalších dětských zařízení standardní podmínky podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Dávka se při splnění podmínek nároku vyplácí nejdéle 9 kalendářních dnů, v případě samoživitele 16 kalendářních dnů.

Nárok na dávku se uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), na kterém je v současné době potřeba mít školou potvrzeno její uzavření.

Základ pro výpočet denní výše ošetřovného vychází z průměrného denního příjmu za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém začala osoba poprvé pečovat). Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny, dávka ale nenáleží za kalendářní dny, ve kterých zaměstnanec pracoval nebo pobíral od zaměstnavatele náhrady podle zákoníku práce. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Připravované změny

Pro případ mimořádných situací Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo a vláda 8. října 2020 schválila návrh mimořádného zákona, který sníží nepříznivé finanční dopady na rodiče pečující o děti z důvodu uzavření škol nebo dalších dětských zařízení a zařízení určených pro zdravotně znevýhodněné osoby.

Návrh zákona bude v této podobě projednávat na schůzi od 20. října 2020 Poslanecká sněmovna a následně Senát, navržené změny v době platnosti mimořádných opatření jsou následující:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o:

  • dítě mladší 10 let, které nemůže z důvodu nařízeného mimořádného opatření docházet do školy, mateřské školy či obdobného zařízení (dětská skupina, školička, lesní školka apod.),
  • nezaopatřené dítě (nejdéle do 26. let věku) které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii,
  • osobu závislou na péči jiné osoby při uzavření denního, týdenního stacionáře a obdobného zařízení, jehož služby využívá, a to bez věkového omezení u této osoby,
  • děti a osoby uvedené v předchozích bodech pro nařízenou karanténu.

Dávka se bude vyplácet po celou dobu uzavření školy, mateřské školy, obdobného zařízení nebo stacionáře nebo trvání karantény.

Výše ošetřovného se tímto návrhem nemění a činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Nárok na ošetřovné budou mít v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno pojistné na sociální pojištění.

Podle návrhu bude také možné, aby se dvě osoby (zpravidla to budou rodiče, u kterých se nevyžaduje společná domácnost) mohly při pobírání ošetřovného v péči dle dohody neomezeně střídat (třeba i po jednotlivých dnech), přičemž v jednom kalendářním dnu může o dítě pečovat s nárokem na ošetřovné jen jedna z nich.

Nově se již nebude k žádosti vyžadovat potvrzení školského zařízení o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy.

Ošetřovné se bude vyplácet za jednotlivé kalendářní měsíce, a to za dny péče vykázané na předepsaném tiskopisu; v případě vystřídání se na tiskopisu uvádějí též dny, v nichž o dítě nebo jinou osobu pečoval druhý žadatel o dávku.

Ošetřovné se nevyplácí za dny pracovního klidu v kalendářním týdnu, pokud zaměstnanci v tomto týdnu nevznikl nárok na výplatu ošetřovného ani za jeden kalendářní den, který měl být pro zaměstnance pracovním dnem. Nárok na ošetřovné zaniká skončením zaměstnání.

Doporučujeme Vám sledovat webové stránky MPSV, kde průběžně aktualizujeme informace k ošetřovnému včetně odkazů na tiskopisy na adrese: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Co říkat rodičům?

Momentálně není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.

Z tohoto důvodu MPSV žádá rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by nárok na ošetřovné propadnul.

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

Zdroj:
Mgr. Lenka Zamrzlová, vedoucí oddělení nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a web MPSV