Platnost dokumentů souvisejících s pečujícími osobami

Před uzavřením jakéhokoliv pracovního vztahu s pečující osobou, je nutné, aby doložila výpis z trestního rejstříku, doklad o odborném vzdělání a lékařský posudek.

  1. Výpis z trestního rejstříku

Pečující osoba musí doložit svou bezúhonnost před zahájením výkonu činnosti v dětské skupině.

Podle zákona č. 247/2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dle § 5 odst. 3 „Za bezúhonné se pro účely tohoto zákona považují fyzická a právnická osoba, které nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činnosti péče o dítě nebo činností s ní srovnatelných, anebo pro trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost k výkonu péče o dítě.

Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů. (V případě cizince se postupuje takto: Cizinec doloží bezúhonnost také dokladem obdobným výpisu z rejstříku trestů vydaným státem, jehož je občanem, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu; v případě, že stát obdobný výpis z rejstříku trestů nevydává, učiní cizinec čestné prohlášení před příslušným správním nebo soudním orgánem tohoto státu.) Výpis z Rejstříku trestů nesmí být starší než 3 měsíce.

  1. Zdravotní způsobilost

Pečující osoby musí doložit zdravotní způsobilost

Při posuzování zdravotní způsobilosti se postupuje podle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu (dále jen „lékařský posudek“) vydává poskytovatel na žádost pacienta, který je posuzovanou osobou. Informace o smluvních lékařích naleznete v tomto článku. Dle § 43 lékařský posudek musí být vydán, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak, nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti o něj.  Lékařský posudek lze uplatnit pro účely, pro které byl vydán, do 90 dnů ode dne jeho vydání, není-li v něm nebo jiném právním předpise stanovena kratší lhůta.

Lékařský posudek pozbývá platnosti ukončením pracovního poměru, nikoli přechodem na jiný pracovněprávní vztah u stejného zaměstnavatele se stejným výkonem práce dle § 44.

Krom vstupní prohlídky se provádí také periodická lékařská prohlídka v pravidelných termínech, a to za účelem včasného zjištění změny zdravotního stavu zaměstnance, který může vzniknout v souvislosti se zdravotní náročností práce, případně stárnutím lidského organizmu. Její termíny se řídí kategorizací práce, viz. článek.

  1. Odborná způsobilost

Pečující osoba musí doložit odbornou způsobilost, která je definována v zákoně č. 247/2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupin, dle § 5 odst. 5. Způsobilost se dokládá potvrzením o ukončení vzdělání (vysvědčení, doklad o absolvování zkoušky apod.).

Odbornou způsobilostí pečující osoby je:

a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa,
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách,
c) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele,
d) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky (zkouška musí být absolvována před nástupem do dětské skupiny),
e) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře.

Ohledně ověřování kvalifikací pracovníků před jejím nástupem Vám může pomoci tento článek.

Dle informací z fóra www.esfcr.cz stačí tyto dokumenty doložit od pečujících osob na začátku projektu nedošlo-li ke změně údajů v nich uvedených. V případě, že ke změně došlo, lze doložit aktualizaci k nejbližšímu monitorovacímu období.

V případě, že pečující osobě se mění forma pracovní poměru (například z DPP na hlavní pracovní poměr), dokumenty zůstávají platné. Jejich platnost končí ukončením pracovněprávního poměru.

 

Autor: Ing. Martina T. Tesaříková, Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí