Požární ochrana (nejen) v dětských skupinách

Bezpečnost práce a požární ochrana je povětšinou zaměstnavateli a organizacemi vnímána spíše jako povinnost a zákonná nutnost, nežli oblast, která by organizaci něco „přinášela“ nebo „vydělávala“. Nicméně je potřeba si uvědomit, že lidský život je jen jeden, a tak pokud zaměstnavatel nebo jakákoliv organizace chce, aby pod jeho příkazy pracovali lidské bytosti, musí jim umožnit podmínky pro bezpečný výkon práce.

Je třeba také podotknout, že dodržování příslušných předpisů požární ochrany a bezpečnosti práce je kontrolováno ze strany státních orgánů HZS (hasičského záchranného sboru) a OIP (oblastního inspektorátu bezpečnosti práce) a za porušení legislativy hrozí nemalé finanční postihy.

Obecné informace k otázce požární ochrany a prevence

Zákon o požární ochraně je zákon, který byl vyhlášen pod č. 133/1985 Sb. a který platí na území České republiky od 1. července 1986.

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

Obsahem zákona je také odborná způsobilost fyzických osob k plnění některých povinností na úseku požární ochrany. Dále zákon upravuje postihy právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob za neplnění stanovených povinností. Zvláštní část zákona je věnována jednotkám požární ochrany, jejich zřizování, rušení a jejich povinnostem.

Za připomenutí rovněž stojí koncepční pravidlo zákona o požární ochraně, které stanoví nárůst povinností dopadající na právnické nebo podnikající fyzické osoby s nárůstem „požární nebezpečnosti“ jimi vykonávané činnosti. Provozované činnosti se člení do kategorií:

a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,
b) se zvýšeným požárním nebezpečím
c) s vysokým požárním nebezpečím

Dokumentaci o začlenění mají povinnost zpracovat pouze provozovatelé činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím a to způsobem, který je uveden v § 28 a § 40 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí tato povinnost není v právních předpisech zakotvena.

Požární ochrana a prevence v dětských skupinách

Co se týká dětských skupin, mateřských školek a jeslí, musí být tyto provozy začleněny do kategorie provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, pokud jsou umístěny ve stavbě pro shromažďování většího počtu osob nebo pro obchod nebo ubytovacím zařízení, nebo ve stavbě, která je na základě kolaudačního souhlasu, dříve kolaudačního rozhodnutí, určena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a u které nejsou běžné podmínky pro zásah.

V případě, že MŠ je umístěna v budově o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m, je činnost začleněna do kategorie s vysokým požárním nebezpečím. Samozřejmě prostor MŠ může být situován nejvýše ve druhém nadzemním podlaží budovy, podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud dětská skupina, jesle nebo mateřská školka nesplní podmínky pro začlenění do kategorie se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, bude začleněna jako činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Prováděcím předpisem k výše zmíněnému zákonu je vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), která stanovuje způsob provádění povinností uvedených v zákoně o požární ochraně.

V roce 2014 byla novelizována vyhláška o požární prevenci vyhláškou č. 221/2014 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Novelizace nahradila osoby s omezenou schopností pohybu a orientace osobami se sníženou schopností pohybu a orientace a definovala je, mimo jiné, jako těhotné ženy, nebo jako osoby doprovázející dítě do tří let věku. Dále novela změnila některé činnosti, které jsou za účelem začleňování provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí považovány za složité podmínky pro zásah. Jedná se o činnosti provozované ve stavbách pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Pokud tedy dětská skupina, mateřská školka nebo jesle poskytují péči o děti mladší tří let, musí být začleněny do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím, nezávisle na počtu těchto dětí.

Vyhláška neupravuje minimální počet dětí nebo podíl z celkového počtu, tudíž pokud do skupiny chodí jedno dítě mladší tří let, je pro dodržení platných předpisů nutné ji takto začlenit.

Co je obsahem dokumentace požární ochrany v případě zvýšeného požárního nebezpečí?

1. Začlenění provozovaných činností
2. Směrnice školení požární ochrany (plány školení)
3. Organizační směrnice požární ochrany
4. Odborná příprava požárně preventivních hlídek (pokud se jedná o prostor s nejméně třemi
zaměstnanci)
5. Požární řád
6. Požární poplachová směrnice
7. Terminář kontrol a revizí
8. Evakuační plán textová a grafická část
9. Operativní karta textová a grafická část
10. Záznamy o školení PO
11. Požární kniha

Autor:

Jana Slawecka
PAMI CZ spol s r. o.