PPP: preventivní požární prohlídky – co je to a proč je provádět?

Požární bezpečnosti dětských skupin se Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí věnuje celkem často. V minulosti jsme uveřejnili článek s názvem Splňujete požadavky na požární bezpečnost v dětské skupině? zpracovaný na základě plzeňského semináře s účastí zástupců hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, v únoru 2019 jsme zase zveřejnili článek Požární ochrana – povinnosti dětských skupin s odkazem na pomůcku pro posouzení vlastního provozu a jednotlivých povinností, které se provozu týkají. Ta byla sestavena Bc. Jiřím Novákem ze společnosti PyroAdvisory s. r. o., který pro nás zpracoval i tento krátký článek o PPP.

Proč se vlastně provádějí preventivní požární prohlídky (PPP)?

Všichni se asi můžeme shodnout na tom, že v oblasti požární bezpečnosti je vždy lepší klást důraz na prevenci, než potom hasit vzniklý problém.

Preventivní požární prohlídka (PPP) je pravidelnou kontrolou dodržování předpisů o požární ochraně.

Co si pod touto definicí představit?

Jednou za stanovený čas (na základě „Začlenění do kategorie požárního nebezpečí) přijde odborník na požární ochranu a technické instalace a zkontroluje provádění revizí požárních zařízení, technického vybavení a připravenost osob a sepíše o tomto všem zprávu pro provozovatele („Záznam o PPP).

Jedná se vlastně o komplexní audit provozu z hlediska techniky, technologií a požární ochrany.

Co všechno se kontroluje?

Od elektrických spotřebičů, plynových kotlů pro vytápění prostor a jejich tlakových nádob stabilních, přes elektrické rozvody, plynovody a hromosvody, požární dveře a ucpávky, hydranty a hasící přístroje, hlásiče požáru až po provedení školení zaměstnanců a kontrolu dokumentace.

O provedení tohoto auditu (preventivní požární prohlídky) provozu se vypracuje „Záznam o PPP“, který v sobě obsahuje návody, jak situace, které kolidují s požadovaným stavem, odstranit a kdo je za to zodpovědný.

Způsob provedení těchto prohlídek a jejich lhůty určuje vyhl. 246/2001 o požární prevenci v §12 a §13.

Lhůta provádění je závislá na dokumentu „Začlenění do kategorie požárního nebezpečí“ a vždy je minimálně jednou za 12 měsíců.

A teď konečně odpověď na titulní otázku – proč se vlastně PPP provádějí?

  • Protože je to stanoveno prováděcím předpisem a neprovedení se trestá.
  • Protože je to monitoring stavu provozu a přispívá k bezpečnosti jak dětí, tak zaměstnanců.
  • Protože je to komplexní audit a dají se zde doplnit znalosti o technice a technologiích ve vašich dětských skupinách a vaše povinnosti, které se k nim vztahují.
  • Protože vám to pomůže klidně spát, koneckonců není špatné mít přehled o technickém stavu budov a věcí, které vám pomáhají zajišťovat vaši činnost a poslání.

Bc. Jiří Novák
Odborně způsobilá osoba v PO/BOZP
PyroAdvisory s.r.o.