Průzkum Asociace prokázal velký převis poptávky po službách dětských skupin a potřebnost státního financování

Během prosince 2019 a ledna 2020 zpracovala Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí v návaznosti na plánované národní financování dětských skupin mezi svými členy korespondenční dotazníkový průzkum zaměřený na poptávku po dětských skupinách a finanční stránku jejich provozu.

Dotazníkové šetření a prezentované závěry jsou založené na reprezentativním vzorku 156 dětských skupin z cca 1 000 existujících dětských skupin. Převážně jsou zastoupeny dětské skupiny provozované neziskovými organizacemi, což odpovídá celkovému rozložení dětských skupin v ČR.

Celá analýza je ke stažení zde:
Průzkum mezi členy Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí z ledna 2020

Výše příspěvků od rodičů a její zastropování

Cca 65 % dětských skupin vybírá příspěvky od rodičů ve výši do 5 000 Kč, což zhruba odpovídá navrhované úrovni zastropování rodičovského příspěvku. Tento údaj se ovšem značně liší v závislosti na místě provozu dětské skupiny. V Praze, Středočeském a Plzeňském kraji, kde jsou vyšší náklady na nájem a na odměny pečujícím osobám, jsou vybírané příspěvky od rodičů znatelně vyšší. V těchto krajích by zastropování příspěvku od rodičů zapříčinilo snížení nabídky služby péče o dítě v dětské skupině.

Zájem o služby péče o dítě

Všichni respondenti, kteří mají dětskou skupinu již nějakou dobu v provozu, uvedli obsazenost dětské skupiny nad 60 %., většina dokonce nad 90 %. Tři ze čtyř dotázaných provozovatelů si vedou pořadník pro zájemce o umístění do dětské skupiny, ve kterém se průměrně nachází více než 10 „čekatelů“. Provozovatelé zároveň uvádějí, že zájemců o umístění dítěte může být mnohem více – vzhledem  k tomu, že rodiče vědí, že dětská skupina je plně obsazená, na umístění dítěte rovnou rezignují. Tyto rodiče není možné monitorovat nebo počítat.

Výše státního příspěvku

V dotazníku jsme zjišťovali postoje a plány provozovatelů ve třech modelových situacích – při státním příspěvku ve výši 5 000 Kč, 6 000 Kč a 7 500 Kč na jedno kapacitní místo a měsíc. Zároveň jsme uvažovali situace s nebo bez zastropování příspěvku od rodičů a s nebo bez omezení věkem dítěte (příspěvek do 3 let dítěte vs. do zahájení povinné školní docházky).

Výše příspěvku 5 000 Kč na kapacitní místo se dá dle výsledků průzkumu označit jako likvidační, při této výši příspěvku by svou činnost ukončili dva ze tří provozovatelů dětské skupiny. Pokud by byla zastropována výše příspěvku od rodičů a příspěvek ze státního rozpočtu by činil 5 000 Kč, ukončilo by svou činnost rovněž 65 % provozovatelů, dalších 9 % by se ovšem transformovalo na mateřskou školu a 7 % by se transformovalo na živnost.

Shrnutí

Zájem o dětské skupiny ve všech regionech přesahuje stávající nabídku, zároveň zvýšení nabídky by pravděpodobně generovalo další poptávku, kterou nyní není možné vyčíslit. Zastropování příspěvku od rodičů by snížilo nabídku služby péče o dítě v dětské skupině především v Praze, Středočeském a Jihočeském kraji. Výše příspěvku nižší než 7 500 Kč na jedno kapacitní místo a měsíc je vnímána jako nedostatečná a ve všech variantách by vedla k tomu, že by se počet dětských skupin snižoval (ať už kvůli jejich uzavírání, nebo kvůli jejich transformaci na jiné formy zařízení).

 

Zpracovala:

Ing. Štěpánka Mašlárová
Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí
stepanka.maslarova@gmail.com
774570434

Další dostupné analýzy:
Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění (Analýza výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., 2018)
Šetření o dětských skupinách, jejich nastavení a vnímání poskytovateli i rodiči (Analýza Mindbridge Consulitng, červenec 2019)
Analýza dostupnosti zařízení péče o děti v předškolním věku se zaměřením na mateřské školy a dětské skupiny (MPSV, leden 2020, údaje k 31. 12. 2018)