Stanovisko MPSV a MŠMT k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání

Z důvodu nejasnosti postupů v případech, kdy zákonní zástupci nesplní svou povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) společně s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) společné stanovisko k této problematice.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítěte k zápisu k předškolnímu vzdělávání v období od 2. do 16. května kalendářního roku, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. To musí učinit buď ve spádové mateřské škole (zřízené obcí nebo svazkem obcí) se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu nebo v jiné mateřské škole zvolené zákonným zástupcem dítěte. Zákonný zástupce dítěte je zároveň oprávněn zvolit pro dítě jiný způsob povinného předškolního vzdělávání, než je docházka dítěte do mateřské školy, kterým se rozumí individuálního vzdělávání dítěte, vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální nebo vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo plnění povinné školní docházky.

Pokud dojde k situaci, že:
– zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole,
– ředitel spádové mateřské školy neobdrží v přiměřené době od ukončení zápisu k předškolnímu vzdělávání oznámení od ředitele jiné mateřské školy, že dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání do jiné než spádové mateřské školy, ani
– ředitel spádové mateřské školy neobdrží nejpozději do 3 měsíců před počátkem školního roku oznámení zákonného zástupce o tom, že pro dítě zvolil jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona,
zakládá tato situace podezření na spáchání přestupku zákonného zástupce dítěte podle § 182a odst. 1 písm. a) bod 2 školského zákona.

Ředitel spádové mateřské školy v tomto případě učiní oznámení o podezření ze spáchání přestupku příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Ten po přijetí oznámení postupuje dále v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb. a se správním řádem. Zejména je oprávněn předvolat zákonného zástupce k podání vysvětlení ve věci nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání. a to za účelem posouzení, zda je v posuzovaném případě odůvodněné zahájit z moci úřední řízení o přestupku. Zákonný zástupce je ze zákona povinen se na předvolání dostavit k podání vysvětlení. V závislosti na podaném vysvětlení a projednání věci se zákonným zástupcem může OÚORP řešit věc následnovně:

1. odložením věci, pokud zákonnému zástupci nelze prokázat zavinění ani z nedbalosti za nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání (zákonnému zástupci bránily ve splnění zákonné povinnosti závažné objektivní překážky, např. hospitalizace ve zdravotnickém zařízení apod.),

2. uložením pokuty za přestupek příkazem na místě, pokud zákonný zástupce uzná své pochybení a souhlasí s tím, že mu bude uložena pokuta za přestupek, nepostačuje-li domluva,

3. vydáním příkazu o uložení napomenutí nebo pokuty za přestupek pokud je spolehlivě zjištěn
stav věci a je možné o přestupku zákonného zástupce rozhodnout i bez předchozího řízení (vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení o přestupku),

4. oznámením zahájení řízení o přestupku, které je možné provést doručením písemného oznámení o zahájení řízení zákonnému zástupce nebo ústním vyhlášením.

Způsobem uvedeným v bodě 3. a 4. může OÚORP postupovat i v případě, že se zákonný zástupce nedostaví na předvolání k podání vysvětlení, anebo že OÚORP předchozí vysvětlení zákonného zástupce nepožaduje, neboť považuje zjištěný skutkový stav za natolik jednoznačný, aby rovnou přistoupil k vydání příkazu o uložení správního trestu nebo k zahájení řízení o přestupku.

V kterékoliv fázi prověřování podezření na spáchání přestupku zákonného zástupce je příslušný OÚORP oprávněn dožadovat součinnost orgánů Policie České republiky a jiných správních orgánů. Jedním z těchto dotčených orgánů může být i orgán sociálně právní ochrany dětí nebo Úřad práce ČR. Všechny dožádané správní orgány  jsou povinny poskytnout místně příslušnému OÚORP potřebnou součinnost. Pokud je dožádaný správní orgán v kontaktu se zákonnými zástupci dítěte, může ho OÚORP požádat, aby upozornil zákonného zástupce na nesplnění povinnosti přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání a na nutnost urychleného řešení tohoto problému v součinnosti se spádovou mateřskou školou.

V případě, že se kterýkoliv orgán sociálně-právní ochrany dětí dozví o nesplnění této povinnosti, je OSPOD povinen upozornit zákonné zástupce na porušení jejich zákonné povinnosti a vyzvat je k bezodkladnému zjednání nápravy. Dále je OSPOD povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit místně příslušnému OÚORP.

Kompletní znění stanoviska i metodického doporučení naleznete zde.

 

METODICKÉ DOPORUČENÍ K INDIVIDUÁLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

V souvislosti s individuálním vzděláváním dětí vydalo MŠMT metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání jako podporu mateřským školám v situaci, kdy zákonný zástupce oznámí, že se rozhodl plnit povinné předškolní vzdělávání svého dítěte formou individuálního vzdělávání.

Součástí metodiky je průběh ověřování výstupu individuálního vzdělávání, doporučení dalších postupů, na které se v dalším období zaměřit.

Kompletní metodické doporučení najdete zde.

 

Zpracovala: Šárka Kraftová, na základě stanoviska poskytnutého MPSV  dne 6. května 2019