Systém předškolní péče v Irsku: podnětný příklad koordinace a komplexního přístupu

Když se řekne Irsko, vybaví se nám krajina pokrytá vřesovišti, rozeklané útesy, zelený čtyřlístek sv. Patrika a keltský kříž. Irsko je bezpochyby fascinující zemí. Málokoho by ale napadlo, že tu můžeme najít i zajímavou inspiraci v oblasti předškolní péče.

Irsko stejně jako Česká republika nemá dlouhou tradici péče o nejmladší děti v předškolních zařízeních. Na rozdíl od ČR však k dané problematice přistupuje velmi komplexně a má propracovaný systém předškolní péče, jehož základem je pečlivá spolupráce dvou ministerstev, která sdílí gesci péče o děti předškolního věku, a plnění národní strategie pro rané dětství, známé jako „First5“. 

Zdravý vývoj dítěte nelze nakouskovat

Nastavení celého systému péče o dítě v Irsku vychází z celonárodní strategie zvané “First 5”. Tento dokument klade důraz na komplexní podporu péče o děti a jejich rozvoj od jejich početí až po nástup do základní školy. Upozorňuje na potřebu podpory rodičů jak po stránce slaďování rodinného a pracovního života, tak po stránce edukace rodičů, zejména v případě, že raná péče o dítě probíhá v domácím prostředí. Dále strategie klade důraz na zajištění kvalitní pediatrické péče a pomoci v boji proti dětské chudobě. 

V neposlední řadě zdůrazňuje důležitost zajištění kvalitní péče a vzdělávání v předškolních zařízeních. Cílem státu má být zajištění dostupné péče odborně vzdělaným personálem podle platného vzdělávacího rámce a při zajištění požadovaných standardů kvality. Dokument přitom nedělá rozdíl mezi stupni vývoje dítěte nebo věkovými kategoriemi.

Funkční meziresortní komunikace je základ

Jedním z hlavních pilířů irského systému předškolní péče je spolupráce mezi Ministerstvem školství a Ministerstvem dětí, rovnosti, znevýhodnění, integrace a mládeže. Ministerstvo školství odpovídá za základní vzdělávání, které je povinné od 6 let, nicméně základní školy přijímají děti do přípravných tříd již od věku 4 let. Ministerstvo dětí pak odpovídá za předškolní vzdělávání a péči poskytovanou v rámci soukromých předškolních zařízeních různého typu (jesle, školky, předškolní zařízení, naíonraí (školky v irském jazyce), dětské skupiny a služby denní péče o dítě). Také stanovuje kvalifikační předpoklady pro práci s dětmi.

V rámci této meziresortní spolupráce je dětem nabízen dvouletý program předškolního vzdělávání určený pro děti ve věku od 2,5 do 5,5 let, kterého se účastní 95 % dětí v dané věkové kategorii. Program zahrnuje 3 hodiny předškolního vzdělávání denně od září do června.

Centralizovaná koordinace mezi ministerstvy umožňuje efektivní spolupráci při implementaci národní strategie First 5. Klíčovým prvkem této spolupráce je tým, který působí paralelně na obou resortech a koordinuje agendu předškolního vzdělávání a péče. Tento tým zahrnuje spolupráci s inspektoráty, podpůrnými organizacemi a dalšími relevantními subjekty.

Všichni poskytovatelé předškolní péče jsou pravidelně kontrolováni dvěma inspektoráty, které však sdílejí společné standardy pro děti v celkovém rozmezí věku 0 až 5 let. Prvním je Tusla, Agentura pro dítě a rodinu, která provádí registraci předškolních zařízení a dohlíží na kvalitu poskytované péče. Druhým kontrolním subjektem je Inspektorát Ministerstva školství, který dohlíží na kvalitu poskytovaného vzdělávání ve všech registrovaných předškolních zařízeních, a to nejen těch, které nabízí dvouletý program předškolního vzdělávání, ale od roku 2023 také ve všech ostatních zařízeních, které pečují o dětí mladší 3 let.

Díky tomuto koordinovanému přístupu a sledování kvality poskytovaných služeb se Irsku daří získávat velké množství kvalitních dat o předškolním vzdělávání a péči a jejich kvalitě. Současně Irsko aktuálně pracuje na implementaci doporučení OECD, které zahrnují sjednocení rámce kvality, zavedení jednotného inspektorátu a posílení zapojení rodičů do procesu.

Když se stát nebojí spolupracovat se soukromým sektorem

Je zajímavé, že 99 % předškolních zařízení v Irsku je provozováno soukromými subjekty, z toho pouze jednu čtvrtinu provozují neziskové organizace nebo subjekty komunitního charakteru. Většina poskytovatelů však dostává finanční příspěvky od státu (více než 60 %), někteří jsou dokonce financování čistě z veřejných zdrojů. 

Financování je vícesložkové a zahrnuje finanční podporu socioekonomicky znevýhodněných rodin či podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro zvýšení kvality služeb a sběru dat bylo v roce 2022 zavedeno tzv. „základní financování“ (core funding), které je dnes hlavní složkou státního příspěvku pro předškolní zařízení. 

Základní financování je určené pro poskytovatele, kteří nabízejí dvouletý program předškolního vzdělávání. Příspěvek se vypočítává na základě počtu zaměstnanců a jimi odučených hodin, přičemž za vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance dostane poskytovatel vyšší sazbu příspěvku. Tím se stát snaží podporovat zvýšení kvality poskytované péče. 

Účast na základním financování je dobrovolná, nicméně pobírání tohoto příspěvku je podmíněno zastropováním školného a každoroční účastí na sběru širokého spektra dat (typ služby předškolní péče, provozní doba, zaměstnanci, kapacitní obsazenost apod.). Stejně tak musí příjemce základního financování provádět sebehodnocení a stanovovat si a plnit své cíle v rámci zlepšování svých služeb.

Díky tomuto nastavení financování se státu daří snižovat náklady rodičů na předškolní vzdělávání a státní orgány také získávají detailní přehled o poskytovaných službách, což výrazně přispívá k lepšímu hodnocení a monitorování kvality předškolního vzdělávání a péče.

 

Zpracovaly:

Mgr. Kateřina Jarolímková

Mgr. Alena Pilnáčková