Výzva 111 OP Zaměstnanost: desítky dětských skupin v nejistotě

Ačkoli novela, která měla zajistit provoz dětských skupin prostřednictvím financování ze státního rozpočtu, nebyla dosud předložena na vládu, většina dětských skupin má financování zajištěno alespoň do června 2022. Jedná se o ty dětské skupiny, které již v minulosti čerpaly dotace z ESF nebo ty, které se stihly registrovat do evidence dětských skupin do konce roku 2018. Tyto dětské skupiny mohou i nadále počítat s financováním v rámci výzev 101, 103, 112 a 113 OP Zaměstnanost.

Zatímco financí na „pokračující“ projekty je dle MPSV dostatek, o finance určené na nové dětské skupiny zájemci o provozování dětských skupin mimo Prahu soutěžili v rámci výzev 111 (pro dětské skupiny mimo Prahu) a 133 (pro dětské skupiny v Praze). Zatímco někteří zájemci již vědí, zda dotaci získali, jiní čekají na vyjádření MPSV, které aktuálně uvažuje o navýšení alokace v rámci této výzvy. Někteří z provozovatelů jsou tak v nejistotě ohledně svého financování již několik měsíců, přičemž bez garance zahájení provozu platí za  pronájem prostor. Pravidla výzvy se přitom mezi provozovateli setkala s velmi negativním přijetím.

Spolupráce s městem? Ale rychle!

O podmínkách, za kterých bylo možné získat finance na podporu nové dětské skupiny (tj. vzniklé po 1. lednu 2019), jsme už psali. Výzva 111 byla otevřena od 10. června do 15. srpna a celkem 258 milionů Kč bylo rozděleno na část určenou pro dětské skupiny pro veřejnost a na část určenou na dětské skupiny firemní. Dotace byly přidělovány dle času podání žádosti.

Firemní dětské skupiny mohly žádosti o dotaci podávat za stejných podmínek jako v rámci minulých výzev, změna ale nastala pro ty, kteří chtěli žádat o finance na veřejnou dětskou skupinu. Novou podmínkou bylo totiž doložení Prohlášení o partnerství s obcí, které muselo být podepsáno statutárním zástupcem příslušné obce, ve které má být DS provozována.

Dle odůvodnění zacílení výzvy byl tento požadavek stanoven vzhledem ke snaze o rovnoměrné rozložení dětských skupin pro veřejnost. Jedním z důvodů bylo to, že volení zastupitelé obce mají zpravidla přehled o dění a potřebách v obci a podpoří svým podpisem vznik DS pouze tam, kde je skuteně potřeba. Druhým důvodem byla snaha zajistit rovnoměrné podávání žádostí v čase s ohledem na kapacitu monitorovacího systému ISKP 2014+, kdy žádosti by měly být podávány skutečně připravenými žadateli až poté, co již budou na partnerství s obcí dohodnuti.

Jak vypadalo čerpání alokace v praxi?

Výzva 111 byla vyhlášena v pondělí dne 10. června v 6:00, kdy došlo ke zveřejnění výše uvedených informací a zároveň k otevření informačního systému ISKP 2014+, prostřednictvím něhož se žádosti o dotaci podávají. Dle Seznamu podaných žádostí bylo 16 projektů podáno již před 10. hodinouv pondělí ráno, k vyčerpání alokace určené na dětské skupiny pro veřejnost došlo již v úterý před polednem, tedy ani ne 30 hodin po vyhlášení výzvy, tři dny před konáním brněnského semináře pro příjemce (!).

Zatímco někteří žadatelé měli prohlášení o partnerství již necelé dvě hodiny po vyhlášení výzvy, pro jiné bylo získání prohlášení složitým procesem, který zahrnoval podávání žádostí na město a svolání zastupitelstva. Ukázalo se, že nezáleží ani tak na tom, nakolik obec vytvoření dětské skupiny podporuje, jako spíše na tom, zda starosta je oprávněn (a ochoten) podepisovat partnerství bez schválení radou či zastupitelstvem města a jak dobré jsou vztahy mezi žadatelem o dotaci a starostou. Získání potvrzení ve větších městech (Liberec, Brno, Olomouc) se ukázalo jako nesplnitelný úkol.

Přestože zdánlivě byl na podání žádosti čas do 15. srpna, ti žadatelé, kteří partnerství s obcí vzali vážně, zúčastnili se seminářů pro příjemce a domlouvali skutečnou náplň spolupráce na projektu, se ve většině případů umístili pod čarou a nyní čekají, zda bude alokace navýšena a zda ministerstvo sežene zdroje, ze kterých by mohlo pokrýt případné navýšení finančních prostředků.

Na potřebnost, potažmo skutečnou obsazenost dětské skupiny je přitom vázáno samotné proplácení dotace. Pokud by provozovatel získal dotaci na dětskou skupinu, kterou by se nepodařilo naplnit, dotaci by v poměrné části musel vracet. Sami provozovatelé a žadatelé o dotaci si tedy dělají průzkumy potřebnosti a o dotace žádají pouze v místech, kde je kapacita předškolních zařízení nedostatečná.

Nemyslíme si tedy, že souhlas obce se zřízením dětské skupiny na jejím území naplnil prvotní záměr MPSV. Ve chvíli podpisu prohlášení starostové často předškolní kapacity na svém území neřešili, případně řešili a dětskou skupinu chtěli podpořit, ale z procesních důvodů to nezvládli dostatečně rychle.

Pronájem prostor od obce v rámci podpory provozovatele? Vyloučeno. 

Další problém, na který žadatelé o dotaci mohou narazit v rámci výzvy 111 právě kvůli povinnému partnerství s obcí, je čerpání tzv. jednotky na nájem. To není totiž možné v případě, že je dětská skupina provozována v prostorech, které si pronajímá od města. Dle obecných podmínek OP Zaměstnanost nelze partnerovi projektu, v tomto případě obci, platit z projektu nájem, neboť se jedná o střet zájmů. Pokud je dětská skupina v obecních prostorech, přichází tedy o 800 Kč/měsíc na každé dítě, v případě DS pro 12 dětí tedy o 9 600 Kč měsíčně. V obcích, kde podpora dětské skupiny v praxi před vyhlášením výzvy 111 probíhala a kde obec pronajala dětské skupině vhodné prostory, budou provozovatelé nyní znevýhodněni oproti těm, kteří jsou v komerčních prostorech.

Šance na získání podpory stále existuje

Za Asociaci provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí plně podporujeme navýšení alokace výzvy 111 a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nastavení výzvy považujeme za nešťastné a diskriminační.

22. srpna bylo na Fóru ESF zveřejněno toto stanovisko MPSV:

Vážení žadatelé,
rozumím Vaší potřebě dozvědět se co nejdříve, zda šance na získání podpory pro Váš projekt stále existuje. Víme, že čekáte s pronájmem prostor či zahájením provozu k začátku školního roku apod. Věřte mi, že situaci intenzivně řešíme, a ačkoliv bychom Vám rádi vyšli vstříc, bohužel řešení není jednoduché.
Vzhledem k tomu, že v naší investiční prioritě již není dostatek finančních prostředků, hledáme možnosti převodu prostředků z jiných investičních priorit, které se musí technicky vyřešit. Navýšení výzvy také bude muset schválit tzv. Programové partnerství. Před ukončením hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti nevíme přesnou částku, kterou bychom na uspokojení všech žadatelů, kteří podmínky výzvy splní, potřebovali. Proto věnujeme velké úsilí dřívějšímu dokončení tohoto procesu. Dalším neméně důležitým faktorem je administrativní kapacita našich pracovníků přijmout neplánovaně k administraci další desítky projektů.
Dnes jsme zveřejnili informaci, že o navýšení výzvy jednáme spolu se seznamem žádostí s datem a časem podání. Jakmile bude dokončeno hodnocení, zveřejníme i seznam žádostí s výší požadovaného rozpočtu a stavem projektu. Tedy – šance na podporu stále žije, avšak nemůžeme zaručit, že se podaří dospět k dohodě na všech potřebných faktorech, nebo že se podaří poskytnout podporu všem žádostem. Bohužel neumím předpovědět kdy se tak stane, nicméně jakmile padne finální rozhodnutí, určitě se to dozvíte.
Děkuji za pochopení a za vstřícnost.
Sotolářová

 

Zpracovala:
Ing. Štěpánka Mašlárová
místopředsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s.
stepanka.maslarova@gmail.com
734 573 434