Výzva 7/2019 „Přírodní zahrady“ v rámci Národního programu Životní prostředí

Státní fond životního prostředí vyhlásil výzvu s číslem 7/2019, která je mimo jiné vhodná také pro úpravy zahrad dětských skupin. Přinášíme bližší podrobnosti.

Základní informace

 • alokace 250 mil. Kč
 • rozpočet projektu 100 000 – 500 000 Kč
 • 15 % spolufinancování
 • žádost je možné podat od 3. února do 31. března 2020
 • projekt musí být realizován do konce roku 2022
 • žádat mohou mateřské šoly, dětské skupiny, základní školy, neziskové organizace

Žádosti nejsou hodnocené,  jsou administrovány průběžně v pořadí, v jakém byly doručeny na Fond.

Cíl výzvy a podporované aktivity

Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí.

Podporované aktivity:

a) Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.
c) Vybudování a úpravy venkovních areálů pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Podmínky podpory:

 • musí být jasný plán využítí zahrady pro rozvoj environmentální výchovy
 • vazba na Plán výchovy a péče
 • prokazatelný nárůst venkovních aktivit dětí (hodinové týdenní dotace)
 • výsadba alespoň jednoho vhodného stromu
 • zpracovaný plán údržby za respektování principů přírodních zahrad
 • zapojení veřejnosti ve všech fázích projektu

Aktivity musí vycházet z doporučených metodik:

 • publikace „Tajemství školy za školou“
 • publikace „Zahrada, která učí“
 • metodika „Školní zahrada jako přírodní učebna“
 • metodický web „Učíme se venku“
 • publikace „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“
 • metodika „Jak proměnit zahradu na míru dětem a jejich vzdělávání“
 • metodika „Živá zahrada“

Způsobilé výdaje

Náležitosti žádosti

 • Podrobný popis projektu (příloha č. 1)
 • Projektová dokumentace v realizační fázi, v úrovni adekvátní navrženým opatřením – je-lirelevantní
 • Popis pomůcek/zázemí (náčrt, nákres), není-li předložena projektová dokumentace a projektový záměr nelze jednoduše popsat
 • Aktuální výpis z katastru nemovitostí, z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy – pokud není žadatel vlastníkem, doloží ještě navíc nájemní smlouvu na dobu minimálně 3 let od ukončení projektu, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření.

Další informace

Další informace najdete na webu Ministerstva životního prostředí zde.