Uzavření dětských skupin od 1. 3. 2021

Dětské skupiny zůstávají od pondělí 1. března z nařízení vlády uzavřeny. Výjimku mají dětské skupiny, které jsou zřízeny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo poskytují PŘEVÁŽNĚ služby zaměstnancům těchto zařízení.

Přehled opatření

Uzavřeny dětské skupiny

Vláda s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59
hod. I. zakazuje

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo při zařízení sociálních služeb, nebo dětské skupiny poskytující službu péče o dítě převážně pro děti zaměstnanců těchto zařízení (Usnesení č. 217 týkající se služeb).

Dále je tím samým usnesením zakázáno poskytování služeb v provozovnách, včetně služby péče o dítě (na základě živnosti).

Dle informací dostupných na webu MPSV je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině možné v krizovém režimu zajištovat:

a) poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, který je zdravotnickým zařízením či zařízením sociálních
služeb (a poskytuje péči o děti svým zaměstnancům)

b) poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, který není zdravotnickým zařízením či zařízením sociálních služeb, ale poskytuje péči zaměstnancům zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb (Jde vzorově o situace, kdy je mezi zařízením a poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině uzavřena dohoda
o zabezpečení péče pro děti zaměstnanců zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb.)

c) poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, který nespadá pod a) nebo b), ale bude poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině zaměstnancům zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. (Jde vzorově o situace, kdy poskytovatel služby péče o dítě vyjde vstříc pro tento případ potřebě zabezpečit péči o děti zaměstnanců zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb, i když např. běžně tyto děti tuto
konkrétní dětskou skupinu nenavštěvují.

Předpokladem je dodržení podmínek zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině).

Uzavření mateřských škol

Dále vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.: provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení (Usnesení č.200).

Školská zařízení pro rodiče zdravotníky, policisty atd.

Kraje mají povinnost určit školu nebo školské zařízení pro děti od 2 do 10 let (Usnesení č. 212) pro děti, jejich rodiče jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci v sociálních službách a sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech nebo vykonávající činnosti podle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
  zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce
  prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.

Máte-li rodiče, kterých se toto týká, můžete je v tomto smyslu informovat.