Co znamená „do výše skutečných nákladů“ a jak zacházet s úhradou od rodičů?

Dle § 6 zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování péče o děti v dětské skupině a podle důvodové zprávy k zákonu je péče o děti v dětské skupině službou nekomerční a dětské skupiny nejsou provozovány za účelem zisku.

§ 6 Úhrada nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině
(1) Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována bez úhrady nákladů nebo s částečnou nebo plnou úhradou nákladů.
(2) Poskytovatel je povinen stanovit kritéria, na základě kterých je v konkrétním případě určena výše úhrady nákladů.
(3) Poskytovatel je povinen vést účetní záznamy týkající se poskytování služby péče o dítě v dětské skupině odděleně od ostatních účetních záznamů.

Zajímalo nás, co se stane, pokud příjmy od rodičů převýší náklady na provoz dětské skupiny, a jakým způsobem se nakládá se „ziskem“ u neziskových organizací. Za Moje dětská skupina jsme se zeptali Svazu účetních České republiky:

Dotaz Moje dětská skupina: 

Zapsaný spolek provozuje na základě svých stanov v souladu se zákonem 247/2014 Sb. dětskou skupinu. Dle § 6 stanovil interní kalkulací výši úhrady za službu péče o děti  dětské skupině. S rodiči má sepsanou smlouvu oposkytování služeb péče o děti, tuto činnost vykazuje jako činnost hlavní. Rodiče nejsou členové spolku. Provozovatel si nastavil výši úhrady nákladů s rezervou, tzn. že mu měsíčně zbývají finanční prostředky, které chce investovat postupně do rozvoje činnosti dětské skupiny, obnovy nábytku a zařízení apod.
  • Stanovuje zákon 247/2014, že výše úhrady rodičů musí být pouze do výše skutečných nákladů?
  • Jak má nakládat organizace se „ziskem“?
  • Může zisk použít i na další činnosti vyplývající z hlavní činnosti, nebo může tyto finanční prostředky využít pouze a jedině na chod té konkrétní dětské skupiny /viz § 6, odstavec 3/?
  • Je správné, že příjmy z provozu dětské skupiny jsou účtovány na hlavní činnost spolku, i když se jedná o pravidelný, soustavný příjem?

Odpověď od svazu účetních

V důvodové zprávě k § 6 zákona č. 247/2014 Sb. je mimo jiné uvedeno, že služba bude poskytována na nekomerčním základě a jejím účelem nebude generování zisku. Mezi náklady souvisejícími se službou péče o dítě v dětské skupině, tj. zřizovací a provozní náklady, patří zejména náklady na úpravy prostor, pořízení vybavení dlouhodobého a krátkodobého hmotného majetku a drobného spotřebního materiálu, náklady na mzdy pečujících osob (včetně povinných odvodů) a náklady na běžný provoz dětské skupiny (tj. energie, úklid, výměna prádla atd.).

Pokud bude tedy provozovatel zbývající finanční prostředky využívat na obnovu nábytku a zařízení sloužícího pro činnost dětské skupiny, pak je to možné. Pokud nebudou zbývající finanční prostředky takto využity, je nutné zisk rodičům vrátit. Poskytovatel musí zajistit dostatečnou průkaznost hospodaření a financování služby péče o dítě v dětské skupině, a to v rámci povinností, které mu stanoví účetní a daňové předpisy. Za účelem efektivní kontroly hospodaření a financování služby péče o dítě v dětské skupině bude poskytovatel povinen vést účetní záznamy týkající se poskytování služby péče o dítě v dětské skupině odděleně od ostatního účetnictví. (Odpověď ke stažení zde.)

A do kdy se musí zbylé peníze utratit?
Peníze je možné použít celý následující rok, takže co zůstane z příspěvků od rodičů, v následujícím roce se použije na další rozvoj dětské skupiny. Takto se mohou finance přelévat z roku na rok.

Provozovatel dětské skupiny by měl mít zpracovanou interní směrnici, která říká, jak byl příspěvek od rodičů stanoven a jak budou zbývající prostředky využity. Ideální je mít rovněž zmínku o využití prostředků na rozvoj dětské skupiny ve smlouvě s rodiči.

V případě dalších dotazů můžete kontaktovat Svaz účetních, který Vám na podobné dotazy odpoví. 
https://www.svaz-ucetnich.cz/