Nadané dítě… tipy, jak s ním pracovat v dětské skupině

Nejen začátek školního roku a s tím související nástup nových dětí do mateřských škol, ale i každý nástup nových dětí do dětských skupin všechny lehce znervózní. Jaké děti budou, jaká bude jejich adaptace na nové prostředí, odloučení od rodičů? Jakým způsobem zvládnou respektovat pravidla zařízení a soužití ve skupině s ostatními dětmi?

Domnívám se, že tyto obavy jsou zcela na místě. Většina z nás již má nějakou zkušenost s dítětem, které se nechtělo podílet na nabízených aktivitách. Odmítalo dělat to co všichni ostatní. A nám běžely hlavou otázky typu:

 • Je to nevychované dítě, které nemá doma pevné hranice.
 • Neví jak zvládnout odloučení od rodičů.
 • Bude problémový.
 • Bude mi narušovat akorát každou činnost.
 • Další ADHD.

Za takovým chováním je něco skryto…

Možná vás napadaly i další myšlenky, na tom asi už úplně nezáleží. Jen bych vám ráda nabídla možnost dalšího úhlu pohledu na takovou situaci. Ze své praxe mám zkušenost, za takovým chováním je něco skryto… Nefunkční rodina, deprivace, úzkostné dítě, ale možná i nadané dítě, které potřebuje jen jiný přístup než většina běžných dětí. Ráda bych shrnula některé základní charakteristiky nadaných dětí. Nadané dítě má vždy specifické projevy chování. Pokud ne, bývá to dítě bystré, nikoliv nadané.

Pozor na rozdíl v projevech: BYSTRÉ DÍTĚ X NADANÉ DÍTĚ

Bystré dítě se většinou projevuje jako „ideální“ nadané dítě, které si zvládlo osvojit systém a přizpůsobit se mu. (Ale nemá známku vysokého intelektu, umí se přizpůsobovat nárokům kantora = nadání potvrdí až PPP.)

Jak tedy vlastně definovat nadání? Běžně užívanou definicí je: „Jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých, sociálních dovednostech.“ (Vyhláška MŠMT ČR 73/2005)

Nadání bývají v určitých případech nakombinována. Ale také většinou spojena s nějakou specifickou poruchou chování, oslabenou oblastí bývá sociální vyzrálost, nadané děti neumí navazovat kontakty s vrstevníky a mnohdy to dělají v podobě agrese. Další oslabenou oblastí nejčastěji bývá jemná motorika, jsou nešikovné, nepraktické.

Nadané dítě je svým způsobem jedinečné…V předškolním období se takové dítě projevuje především tím, že odmítá dělat některé činností. A to většinou takové, ve kterých selhává, nebo jsou pro něj nudné, protože to už dávno umí, případně ví.

Může se při emočně vypjatém loučení s matkou i projevovat slovy, že nechce do školky, protože ho tady nic nenaučí a nechce se učit to, co se ve školce učí… Trucovitě se posadí před třídou a odmítá do ní vstoupit. Také velmi často mívá problém s uznáním „autority“ učitelky. Učitelka si musí opravdu jeho respekt plně zasloužit. Nestačí jim prosté vysvětlení typu „protože jsem to řekla,“ nebo „protože to teď děláme všichni.“ Nutně potřebuje logické argumenty pro to, co se bude dít a co je po něm požadováno a z jakého důvodu. Velmi efektivní je komunikace ve stylu sobě rovnému. Zapomeňte na to, že to je „jen dítě“. Prostě s ním komunikujte jako s partnerem. Pokuste se ho zeptat, co potřebuje pro to, aby danou činnost bylo ochotné dělat. Jak mu můžete pomoc v tom, aby se cítilo dobře ve společnosti ostatních dětí a vás.

Pojďme si definovat některé projevy typů nadání. Interpersonální nadání bývá nakombinováno s dalším nadání (nikdy není izolované nadání).

Typy nadání

Úspěšně nadaný

 • Jde si za informacemi, ví kde je vyhledat, potřebuje docílit svého.
 • Je velmi dobře přijímán kantory.
 • Dokáže si vyhledávat informace samostatně.
 • Ovšem takové dítě se stává rizikové pro šikanu.
 • Většinou bývají perfektcionalisté, ale to bývá ve všech typech nadání.

Kreativní nadání

 • Dokáže použít nekonvenční postupy vedoucí k úspěšnému cíli.
 • Rizikem jsou učitelé matematici, kteří si ovšem trvají na konvenčních postupech.
 • Je pro takové děti důležitý cíl – ne postup. Dokáží cíle dosáhnout nejvýhodnějším způsobem pro sebe. Výsledek je ovšem správný.

Nezávisle učící se nadaný

 • Nejčastěji je to žák, který podává výkony pouze, pokud on chce.
 • Třídní kašpaři, organizátoři.
 • Nemají potřebu ovšem demonstrovat svoje nadání.
 • Na základní škole většinou nemusí vynaložit žádné volní úsilí pro učení.
 • Na vysoké škole ovšem narazí na problém, nemají zvládnuté strategie učení, protože doposud běžnou výuku zvládaly intelektem.

Utajený nadaný

 • Většinou to jsou dívky, které se snáze vyjadřují písemnou formou a tam se projeví jejich nadání. Pokud mají mluvit před někým, může to pro ně být až traumatizující.
 • Jsou nenápadní, mnohdy to jsou zahraniční děti (jazyková bariéra).
 • U dívek bývá nadání ovlivněno sociální zdatností (vyzrálostí oproti chlapcům).
 • Může se projevovat jako typ „kuňkalky“, většinou nepoutají pozornost, svůj nekomfort mohou projevovat například okusováním nehtů.
 • Projeví se až ve skupině vrstevníků, kteří jsou stejně naladění, kde mohou sdílet prožitky a jsou touto skupinou přijímáni.

Dvakrát výjimeční (dvojí znevýhodnění)

Bývá kombinováno většinou se speciální poruchou učení, aspergerovým syndromem nebo poruchou autistického spektra.

V dětské skupině nebo mateřské škole se nejčastěji projeví nadané děti tak, že mají velký problém se socializací ve skupině. Dobře víme, že právě dětské skupiny jsou rodiči volenyčasto z toho důvodu, že vědí, že chování jejich dítěte není zcela standardní. Tyto děti velice často neumí navazovat sociální kontakty, ani je nevyhledávají. Pokud ovšem nedostávají adekvátní nabídku činností, mohou působit jako velmi „nezvladatelné“ děti. Velmi instinktivně odmítají činnosti, ve kterých jsou oslabení a u kterých vědí, že jim dělají obtíže, a to opět může vést ke vzniku konfliktů i mezi učitelem a dítětem. Ve své praxi jsem měla nejedno takové dítě a musím konstatovat, že to ve finále byly nejlepší děti, na které s láskou vzpomínám.

Několik tipů, které mi u těchto dětí zafungovaly:

 • Komunikovat s dítětem jako se sobě rovným, nesmíte mu dát najevo, že není uznáváno jen proto, že je ještě dítě.
 • Vždycky bude „vyčuhovat“. Je potřeba mu stanovit respektující hranice, ale POZOR, ty musí mít logické opodstatnění.
 • Komunikovat s ním… Co můžu udělat pro to, aby ti tu s námi bylo dobře?
 • Jednat s ním upřímně a na rovinu…
 • Vybudovat si u něj důvěru, že tam jste pro něj, přestože „je jiný“. Oni si to totiž velmi dobře uvědomují a u některých z nich se to může projevovat jako „tvrdohlavost, umanutost“. Ale pokud mu sdělíte, že potřebujete vědět, co mu běží hlavou, nebo proč daný problém vznikl, abyste mu mohli pomoc, je šance, že si důvěru vytvoří rychle. Není nutné mu ustupovat, ale nabídnout mu kompromis, jak by se to dalo udělat, aby to nikomu neublížilo.
 • Pokud zjistíte jeho oblast zájmu, motivujte ho k činnostem právě přes ni.
 • Bývá často důležité ho informovat o tom, co se bude dít. Potřebuje vědět věci v předstihu a znát, jak to bude probíhat.
 • Vedeme si u dítěte poznámky (sešit, jmenný word soubor).
 • Zapisujeme opakující se projevy a stejně tak, pokud se tento projev změní.
 • Ataky se projevují především při změnách, o kterých neví, neočekávaná akce, přesuny, změna v režimu dne.
 • Většinou nezvládají sociální interakci, bývají perfekcionisté a při narušení jejich připravenosti, dochází k projevům ataku a znamená to „POMOC“, nevím si s tím rady.
 • Při atacích je nutná podpora a pochopení, upřímný zájem o to, co se v dítěti děje, je nutné klást otázky, ne sdělovat… Kde je problém? Co se stalo? Co potřebuješ? Jak ti mám pomoc?

Je nutné dojít k jádru problému a vyřešit ho, jinak nebude pracovat ani spolupracovat.

Co nám usnadní vytvoření vztahu s takovým dítětem?

 • Vstupní dotazníky jsou super, otázky typu co zabere, když se cítí dítě nekomfortně? Jak se projevuje, když má problém? Případně si zvýraznit do portfolia dítěte. Do poznámek zapisovat projevy ve škole a následně porovnat s informacemi od rodičů a nabídnout i rodičům náhled na případné odlišnosti.
 • Být s rodiči rovnocenným partnerem, projevit pochopení pro jeho chování, obavy, přetáhnout si rodiče na svoji stranu.
 • Nabídnout možnost osobních konzultací.
 • Konzultovat jakékoli problémové situace, změny v chování, snažit se zjistit příčinu.
 • Každý traumatizující zážitek, nestandardní situace ovlivní chování dítěte na celý den, někdy i několik dní. Nechci po dítěti výkony a nechám „ho žít“.
 • Aktivně spolupracovat se specialisty, nebát se je oslovit, navštívit.
 • Hrát s dětmi socializační hry, pracovat s emocemi.
 • Nastavit jasná pravidla a být důsledný v jejich dodržování. Mohu být empatický, ve smyslu dodržení pravidel ve Tvé oblasti zájmu. Tzn. plním s dítětem to, co potřebuji, s motivací jeho oblastí zájmů.
 • Nebojím se využívat VOKS = výměnný obrázkový komunikační systém piktogramů

Ještě jedno dělení typů nadání: Garderovo dělení

Možná právě v tomto najdete některé z vašich dětí.

Logicko-matematické

 • Řešení neverbálních problémů, práce s čísly, symboly, znaky, deduktivní a induktivní uvažování, logika.

Verbálně-jazykové

Efektivní používání jazyka. Velmi dobrá slovní zásoba, vyjadřování, potřeba dovysvětlování. Velmi dobré vyjadřování v ústní i psané formě a to v mateřském i cizím jazyce.

Tělesně-pohybové

Dobrá koordinace, flexibilita, rovnováha, uvědomování si vlastního těla, schopnost vyjadřování pocitů pomocí těla. Rychlost, hbitost, obratnost.

Vizuálně-prostorové

Orientace v prostoru. Schopnost navigace. Prostorová představivost 3D a 2D.

Hudební

Vnímání, sluchové rozlišování, interpretace hudebních a zvukových podnětů, porozumění melodii a rytmu, zabarvení zvuku.

Intrapersonální

Porozumění sobě samému, uvědomování si vlastních silných a slabých stránek, schopnost soustředění.

Environmentální

Škola života je pro ně příroda a až potom škola jako instituce.

Spirituální

Některé děti mají obtíže v dovednosti učit se – metakognice, která se rozvíjí v předškolním věku. Velmi efektivním nástrojem k vytvoření a rozvoji této dovednosti je Feursteinova metoda, která utvoří základ pro utvoření metakognice.

NADANÉ DĚTI => Webová stránka Nadané děti (Typologie nadaných dětí)

Článek pro vás napsala:
Bc. Magdalena Marešová
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích – Dětská skupina Kvítek
Člen Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí