Asociace na jednání Stálé komise PS pro rodinu

Dne 14. prosince jsme za Asociaci dostali možnost zúčastnit se 7. schůze Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, která se zabývala fungováním dětských skupin a připravovanou novelou zákona 247/2014 Sb. Této příležitosti jsme se chopily a společně s paní Magdalenou Zavadilovou z dětské skupny Kvítek při Jihočeské univerzitě jsme zde prezentovaly praktické stránky fungování dětských skupin a obhajovaly jejich finanční nároky.

Zasedání Stálé komise se konalo výjimečně v budově MPSV v Kartouzské ulici a bylo zahájeno návštěvou poslanců v dětské skupině Ministerstva práce. MPSV samo provozuje již tři dětské skupiny, z nichž dvě jsou v hlavní budově ministerstva v ulici Na Poříčním právu a jedna právě na Kartouzské. Do dětské skupiny dávala své dítě i ministryně Jana Maláčová, nyní se do ní podívali i přítomní členové Stálé komise.

Po úvodních formalitách si vzali slovo zástupci MPSV, kteří poslancům představili aktuální fungování dětských skupin a připravovanou novelu.

Z pohledu MPSV jsou dětské skupiny určteny hlavně pro mladší děti, které nemají nárok na místa v mateřských školách. Tomu odpovídá také navrhované financování určené pro děti do čtvrtých narozenin. Tento postoj vyplývá také z vyjednávání s Ministerstvem školství a Ministerstvem financí. MŠMT dokonce navrhovalo snížit hranici státního příspěvku dětským skupinám na 3 roky, ovšem od tohoto požadavku posléze upustilo v rámci meziresortního jednání. MPSV připomnělo, že pokud bude skutečně určena tvrdá věková hranice, odpadne důležitá role dětské skupiny jako zaměstnaneckého benefitu.

Jako příklad z praxe MPSV uvádí například dětské skupiny Ministerstva obrany. To v současné době provozuje již 6 dětských skupin při posádkách. Kromě MPSV a MO zřizuje vlastní dětské skupiny také MF, MPO, MD a MZV, dále Nejvyšší kontrolní úřad, MHMP, Kancelář veřejné ochránkyně práv nebo několik veřejných vysokých škol.

Z poslanců se do debaty aktivně zapojoval především pan poslanec Aleš Juchelka (jediný přítomný muž) a paní poslankyně Olga Richterová. Připomínky a upřesňující dotazy se týkaly především způsobů, jakým MPSV plánuje hlídat kvalitu podporovaných dětských skupin, jakým způsobem podpora dětských skupin doplňuje rodičovský příspěvek, nebo zda je s ním naopak v rozporu a také jak chce MPSV zajistit udržitelnost dětských skupin. Poslankyně Richterová uvedla zajímavé příklady dobré praxe ze zahraničí (model „Tagesmutter“ ze Švýcarska a škálování mikrojeslí, kdy provozovatelé začínají se dvěma dětmi a teprve později mohou navýšit počet dětí, o které pečují).

Emoce vzbuzovalo u poslanců především zákonné zakotvení mikrojeslí, které by umožnily fyzickým osobám pečovat o děti ve své domácnosti. Poslanci se obávali především o kvalitu této poskytované péče.

Důležitou otázkou do diskuse byla samozřejmě i výše státního příspěvku.

Jako zástupci Asociace jsme poslancům odpovídali především na praktické dotazy, například ohledně evidence docházky, kvalifikačních podmínek pro chůvy nebo fungování spolupráce s krajskými hygienickými stanicemi. Paní Zavadilová z JČU představila důležitost firemní dětské skupiny pro zaměstnance univerzity a pochlubila se skvělou zpětnou vazbou „svých“ rodičů.

Vzhledem k tomu, že na diskusi byl pouze omezený čas, téměř se nedostalo na další důležité téma – omezení docházky dětí ve věku do 2 let počtem 46 hodin měsíčně.

V návaznosti na jednání Stálé komise jsme ovšem poslancům zaslali naši argumentaci na toto téma a rovněž vzorový příklad rozpočtu dětské skupiny, kterým argumentujeme proti navrhovanému snížení státního příspěvku na 4 500 Kč (návrh Ministerstva financí).

Velmi si vážíme pozvání a věcné diskuse.

Daniela Vašíčková, Štěpánka Mašlárová, Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí