Novela zákona o dětských skupinách – Asociace jako připomínkovací místo

Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí z.s. se stala jedním z připomínkovacích míst návrhu novely zákona o poskytování služby péče o děti v dětské skupině. Budeme rádi, když nám pomůžete tuto novelu připomínkovat tak, aby se dětské skupiny staly prospěšnou a kvalitní službou.

Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí z.s. Vám přináší shrnutí návrhu novely zákona o zajištění služby péče o dítě v dětské skupině. Navrhované změny můžeme za Asociaci jakožto připomínkovací místo komentovat do 2. listopadu 2018. Pokud tedy máte jakékoli připomínky k navrhovaným změnám, pošlete nám je nejpozději do 26. 10. 2018 na e-mail: vasickova.daniela@gmail.com.

NAVRHOVANÉ ZMĚNY ZÁKONA dle návrhu předloženého MPSV:

1) zavádí se rozdělení DS: velké nad 5 dětí a mikrojesle (nejmenší dětská skupina) do 4 dětí (pro děti mladší 4 let)

2) mikrojesle může zřizovat i fyzická osoba ve své domácnosti

3) dostupnost zařízení: DS má zajistit službu péče o dítě alespoň každý pracovní den v rozsahu nejméně 6 hodin po celý kalendářní rok. Poskytovatel služby péče o dítě ve velké dětské skupině nebo v mikrojeslích může přerušit poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo v mikrojeslích z předvídatelných důvodů nejvýše na 15 kalendářních dnů za kalendářní rok; toto přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen oznámit rodiči nejpozději 2 měsíce před prvním dnem přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

4) zavádí se povinné další vzdělávání pečujících osob – min 12 hodin ročně (vč. povinného kurzu první pomoci 1 x za 24 měsíců)

5) rozšíření možností pro odbornou kvalifikaci chůvy o tyto kvalifikace: asistent pedagoga, spec. pedagog, praktická sestra, dětská sestra

6) prováděcí právní předpis stanoví maximální výši úhrady nákladů rodičem, zajištění státního příspěvku – jen pro děti mladší 4 let s rodiči, kteří mají vazbu na trh práce

7) upravuje se počet pečujících osob, čímž se srovnají podmínky pro větší a menší DS:

a) 1 pečující osoba pro mikrojesle,
b) 1 pečující osoba pro dětskou skupinu do 6 dětí,
c) 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 12 dětí,
d) 3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 18 dětí,
e) 4 pečující osoby pro dětskou skupinu od 19 do 24 dětí.

a zavádí se přechodná doba, po kterou nemusí být počet pečujících osob dodržován: Poskytovatel je oprávněn v dětské skupině snížit počet pečujících osob až na polovinu počtu pečujících osob uvedeného v předchozím odstavci písm. c) až e); snížení počtu pečujících osob je možné jen na dobu nezbytně nutnou, která nesmí nepřetržitě trvat déle než 60 minut
anesmí přesáhnout 120 minut trvání během jednoho kalendářního dne; poskytovatel vede
evidenci přítomnosti pečující osoby v dětské skupině.

8) Poskytovatel je povinen dítěti poskytovat stravovací služby. Způsob stravování a úhradu
nákladů s ním spojených si poskytovatel a rodič dohodnou ve smlouvě o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině. (Může být i donáškou od rodičů.)

9) povinnost používat „dětskou skupinu“ v názvu

10) doplnění možnosti prokazovat očkování o prohlášení, že „dítě řádně plní očkovací plán“

11) možnost využívat mimo provozní dobu DS prostory k jiným činnostem, než je jen provoz DS

12) požadavky na prostory – prostory a místnosti, ve kterých je poskytována služba péče o dítě v
dětské skupině, jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života, a nejsou
umístěny v blízkosti zdroje hluku a znečištění ovzduší, které by negativně ovlivňovaly provoz
dětské skupiny

13) standardy kvality – viz níže, kontrola bude probíhat ze strany MPSV a bude mít vliv na
obdržení státního příspěvku.

STANDARDY KVALITY

Návrh na doplnění prováděcího právního předpisu: vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
Standardy kvality péče o děti v dětských skupinách a mikrojeslích jsou rozděleny na bazální a komplementární, přičemž bazální blíže specifikují dosavadní zákonem stanovené podmínky a komplementární kritéria rozšiřují stávající zákonem stanovené podmínky.

KRITÉRIUM UPŘESNĚNÍ
1 Kritéria poskytování služby
1.1 Poskytovatel má zpracovaný plán výchovy a péče reflektující věkové složení dětí, založený na výchovných hodnotách a přístupech umožňujících dětem dosáhnout jejich plného potenciálu v celkovém slova smyslu (kognitivní, sociální, emocionální, fyzické a jazykové schopnosti a dovednosti). Bazální
1.2 Poskytovatel má zpracovanou příslušnou síť kontaktů v dané lokalitě pro řešení specifických potřeb dětí. Komplementární
1.3 Jsou nastaveny monitorovací a evaluační procesy ve vývoji dítěte a dochází k průběžné a pravidelné konzultaci s rodiči. Komplementární
1.4 Adaptační plán dětí je zpracován a řádně dodržován. Komplementární
1.5 Smlouva s rodiči o poskytování služby je jasně a věcně specifikovaná a podepsaná před nástupem dítěte do zařízení. Bazální
2 Personální kritéria
2.1 Pečující osoby absolvují pravidelně další vzdělávání a dochází k profesnímu rozvoji. Bazální
2.2 Poskytovatel zajišťuje adekvátní pracovní podmínky, jasně vymezuje práva a povinnosti pečujících osob i dalších zaměstnanců a v rámci supervize dochází k pravidelným poradám, evaluaci a reflexi. Komplementární
3 Provozní kritéria
3.1 Poskytovatel má zpracovaná vnitřní pravidla a zajišťuje jejich řádné dodržování. Na základě vnitřních pravidel je zajištěna plná informovanost o nastavení služby, včetně informací pro rodiče o způsobu péče o děti a informaci kým je péče zajišťována. Informace o nastavení služby jsou veřejně dostupné i pro zájemce o službu a jsou k dispozici on-line (na webových stránkách či profilu na sociální síti). Bazální
3.2 Poskytovatel má zpracovaný komplexní plán pro řešení krizových situací a zajišťuje jeho dodržování. Komplementární
3.3 Služba je časově a finančně dostupná. Komplementární

 

HODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ KVALITY PÉČE O DĚTI V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH A MIKROJESLÍCH A INFORMACE O VÝSLEDKU PROVEDENÉ KONTROLY
Plnění standardů kvality se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou:

  1. a) 3 body, jestliže kritérium je splněno výborně,
  2. b) 2 body, jestliže kritérium je splněno dobře,
  3. c) 1 bod, jestliže kritérium je splněno částečně, nebo
  4. d) 0 bodů, jestliže kritérium není splněno.

Informace o výsledku provedené inspekce obsahuje:

  1. a) datum provedené kontroly v místě poskytování sociální služby,
  2. d) hodnocení plnění povinností poskytovatele a dodržování standardů kvality péče,
  3. e) seznam zjištěných nedostatků, ke kterým byla uložena opatření k jejich odstranění včetně termínu pro jejich odstranění.