Audit značky kvality dětských skupin: co znamená pro provozovatele a pro rodiče?

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci systémového projektu Podpora implementace dětských skupin zavádí do praxe Audit značky kvality (AZK). Dne 8. 10. se zástupci Asociace zúčastnili semináře k AZK a nyní přinášíme základní informace o auditech.

Co je Audit značky kvality?

V první řadě je třeba zdůraznit, že se nejedná o stejnou záležitost, jako jsou standardy kvality zmiňované v návrhu novely zákona o dětských skupinách. Informace o AZK a termíny seminářů k AZK najdete na webu projektu Podpora implementace dětských skupin www.dsmpsv.cz.

Cílem auditu je motivovat provozovatele ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. Audit značky kvality vzniká primárně pro oddělení dětských skupin, které budou splňovat jednotný koncept kvalitní péče a výchovy dětí, od hlídání dětí v jiných formách. Zároveň by mělo přidělení znaku kvality představovat určitou prestiž z pohledu rodičů a transparentní ocenění.

Značka kvality je ve formě zatím nicneříkajícího obrázku s houpacím koněm, kterou se dětská skupina bude po jeho získání prezentovat. V současné chvíli tento znak není v povědomí široké veřejnosti. MPSV má v plánu k němu zahájit propagační kampaň, která poběží médii (televize, tisk, internet). Není zatím známo, kdy bude kampaň spuštěna.

Jak audit probíhá?

Audit je dobrovolnou záležitostí, zájemci budou moci o udělení znaku žádat přes online systém, který se připravuje. O jeho spuštění budeme informováni. O audit musí žádat každá dětská skupina zvlášť (i v případě, že sídlí v jedné budově). V žádosti provozovatel uvede dvouměsíční horizont, kdy by bylo reálné provést audit, a následně bude DS kontaktována s konkrétním termínem.

MPSV vyčlení pracovníky, kteří budou utvářet takzvané auditní týmy. Pro DS s max. počtem 12 dětí se bude jednat o minimálně dvoučlenný tým, u DS nad 12 dětí budou auditní týmy minimálně tříčlenné.

Samotný audit bude probíhat přímo v prostorách DS, kde auditní tým stráví 6 – 8 hodin k vyhodnocení kvality poskytovaných služeb. K dispozici budou mít týmy jednotné hodnotící dokumenty, které by po vyplnění měly objektivně zhodnotit poskytované služby.

Dětskou skupinu nečekají žádné sankce při nesplnění, buď značku kvality dostane nebo nedostane. Pokud ji dětská skupina získá, má ji v platnosti po dobu 2 let. Pokud značku kvality nezíská, může po 6 měsících žádat opakovaně. Následující období budou ovlivněna případnou změnou zákona o dětských skupinách.

Zástupkyně MPSV na semináři několikrát upozornily, že DS při zahájení auditu prohlašuje, že splňuje právní předpisy a jiné legislativní normy. V případě odhalení porušení zákona nebo předpisů bude o tomto udělen záznam, audit bude ukončen a celá věc bude předána příslušnému orgánu k prošetření. Týká se to i situací, které dopředu ovlivnit nemůžete. Jako příklad lektorky uváděly dítě, které uteče pečující osobě na procházce, čímž vznikne potenciálně nebezpečná situace apod.

Co se bude hodnotit?

Znaky kvality, které auditní tým bude zkoumat, jsou uvedeny v dokumentu vydaném MPSV s názvem: Audit značky kvality – Jednotný koncept kvalitní péče a výchovy dětí v dětských skupinách. K dokumentu je vydána i Metodika pro poskytovatele dětských skupin. Dokumenty jsou k dispozici online na webu MPSV, zájemci je obdrží na seminářích pořádaných MPSV.

Vše uvedené v těchto dokumentech budou auditoři zkoumat. Nejčastější formou bude prohlídka na místě, pozorování podmínek, rozhovor s pečujícími osobami i rodiči, analýza dokumentů. Audit bude rozdělen do několika oblastí:

  • Filozofie dětské skupiny – poskytovatel má koncepci a reálnou vizi, posláním, hodnotami, postojem k výchově a péči, podmínkami a metodami práce s dětmi. Pracovníci DS se jimi řídí a naplňují je.
  • Plán výchovy a péče a jeho naplňování – poskytovatel má vyplněný plán výchovy a péče přehledně, srozumitelně, a to v podobně tematických rámců na přiměřené časové období. Plány zohledňují počet dětí, věkovou skladbu i individuální schopnosti.
  • Pečující osoby – poskytovatel dlouhodobě sleduje kvalitu práce pracovního týmu i práce jednotlivců s ohledem na sociální klima DS i rozvoj dětí.
  • Provoz dětské skupiny – poskytovatel má nad rámec povinných dokumentů vypracovaný etický kodex, který se vztahuje nejen na pečující osoby, ale i rodiče a návštěvy DS.
  • Adaptační období – není stanoveno žádnou normou a jedná se o čistě kvalitativní znaky na rámec předpisů. Poskytovatel zajišťuje individuální nastavení adaptačního procesu a individuálního přístupu odpovídající věku a připravenosti dítěte.
  • Bezpečnost a hygiena – DS je vybavena pestrou škálou bezpečných a vhodných hraček a pomůcek dle filozofie DS. Pečující osoby kreativně a bezpečně využívají vybavení pro motivaci dětí k rozvoji.
  • Genderový a environmentální aspekt – pečující osoby uplatňují genderově citlivý přístup adekvátní k věku dětí v komunikaci i v činnostech.

Audit značky kvality je co do počtu kontrolovaných oblastí celkem rozsáhlý. Ovšem nenarazíte na nic, co byste ze své praxe neznali, pokud DS provozujete dle předpisů.

Na základě Semináře k auditu značky kvality zpracovali:
Ing. Martina T. Tesaříková, Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí
Bc. Nikolay Demyan, Mezinárodní školka a jesle Sugar Cube