Vyjádření ředitelky odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Žanet Hadžić, CSc. k úpravě stavební vyhlášky

Informujeme vás, že jsme obdrželi dopis s vyjádřením ředitelky odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Žanet Hadžić, CSc. k úpravě vyhlášky o požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. Celé znění vyjádření čtěte zde:

 

Vážená paní ředitelko, dobrý den,

děkuji za Vaši vstřícnost a nabídku součinnosti při návrhu nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu pro oblast požadavků týkající se dětských skupin. Jsme toho názoru, že návrhem nové vyhlášky nedochází u dětských skupin  ke změně koncepce či zpřísňování požadavků oproti stávající právní úpravě.

Je třeba jednoznačně uvést, že dětská skupina není samostatnou stavbou, ale jde o „provoz“, který probíhá v rámci jiné stavby. Dětská skupina tak musí plnit pouze podmínky prostoru, ve kterém se nachází, tzn. požadavky na byt nebo pobytovou místnost. Pokud se dětská skupina nachází v bytě (obytné místnosti),  pak musí splnit požadavky vyhlášky kladené na obytnou místnost. U pobytové místnosti (pokud není zajišťována ve stavbě pro bydlení) musí splnit konkrétní požadavky pouze pro tuto pobytovou místnost, ve které je provozována dětská skupina.

V případě bytu návrh vyhlášky na dětské skupiny žádné dodatečné podmínky nestanoví. V případě pobytové místnosti vyhláška explicitně stanoví pro dětské skupiny pouze požadavek na přístupnost, výšku parapetu, kubaturu, teplotu, venkovní prostor a dostupnost hygienických zařízení. Jde o zcela základní požadavky bezpečnost a zdraví dětí a měly by být splněny vždy.

Současně je nutné podotknout, že nová vyhláška o požadavcích na výstavbu se vztahuje pouze na nové stavby a nikterak se retroaktivně nedotkne stávajících dětských skupin provozovaných podle dosavadní právní úpravy. U změny dokončené stavby bude možné  požadavky vyhlášky neuplatnit podle § 137 odst. 4 nového stavebního zákona. Na závěr pak dodávám, že rozhodnutí o změně v užívání stavby se nevyžaduje u dětské skupiny provozované v bytě,  za předpokladu, že jsou splněny požadavky na obytnou místnost. Obdobně se postupuje i v případě rodinných domů. Uvědomujeme si, že v tomto případě dochází k častým problémům, proto jsme se rozhodli, že s vydáním nové vyhlášky zpracujeme i metodiku na dětské skupiny, kde jednotlivé principy popíšeme.

S pozdravem

Ing. Žanet Hadžić, CSc.

ředitelka odboru stavebního řádu