Změna zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, účinná od 1. 1. 2024

Dne 27. prosince 2023 byl ve Sbírce zákonů ČR publikován zákon č. 407/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, mezi nimi i zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétně zákon č. 407/2023 Sb. přináší dvě změny, které byly Ministerstvem práce a sociálních věcí oznámeny již dříve v průběhu prosince 2023:

  • možnost dodatečného podání hlášení obsazenosti do konce předmětného kalendářního měsíce – viz změna článku IX, § 20e zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
  • prodloužení lhůty pro doložení dokladu o splnění podmínek PBŘ do 1. ledna 2026 – viz změna přechodného ustanovení článku IX zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Přesná textace změnových ustanovení je následující:

 

Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

 

Čl. IX

V § 20e zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 329/2021 Sb., se na konci odstavce 3 doplňují věty „Pokud poskytovatel údaj podle věty první ministerstvu ve lhůtě neoznámí, ministerstvo ho písemně vyzve k nápravě v dodatečné lhůtě stanovené do posledního dne předmětného kalendářního měsíce. Zmeškání lhůty podle věty druhé nelze prominout.“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který byl zapsán do evidence poskytovatelů nejpozději 30. září 2021, je povinen splnit podmínky podle § 5 odst. 1 písm. d) a předložit Ministerstvu práce a sociálních věcí doklad podle § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne 1. října 2021, nejpozději do 1. ledna 2026.

 

Celý text zákona najdete zde.