Dětské skupiny a Antivirus C

Informace se týkají výhradně dětských skupin financovaných z OP Zaměstnanost prostřednictvím výzev 73, 74, 101, 103, 132, 111, 133, 112 a 113. V jiných programech (např. financování prostřednictvím  výzev místních akčních skupin) mohou být podmínky jiné. 

Přijetí programu Antivirus C má (obdobně jako režimy A a B) dopad na projekty podpořené z OPZ. Dětské skupiny bohužel nemohou čerpat příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 24,8 % (dále jen „odvody na sociální pojištění“) na měsíce červen, červenec a srpen 2020, ačkoli to nevyplývá ze samotného zákona 300/2020 Sb. (Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020).

Čerpáním příspěvku by dětské skupiny tedy neporušily výše uvedený zákon, nicméně by porušily pravidlo o zákazu dvojího financování, které je zakotveno v právním aktu a specifických podmínkách dotace.

Právní akt

12. Zákaz čerpání jiných podpor
Příjemce není oprávněn čerpat na výdaje projektu, na které je poskytována dotace dle části I. bodu 2.1, jiné finanční prostředky z rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státních fondů, z rozpočtů obcí, měst a krajů, strukturálních fondů nebo jiných prostředků EU, než jsou prostředky uvedené v čl. I bodě 2.1 tohoto Rozhodnutí. V případě, že do projektu jsou zařazeny jen výdaje na pořízení či zajištění části určitého celku, pravidlo z předchozí věty se vztahuje jen na tu část výdajů, na kterou je poskytována dotace.
 
V případě, že dojde k porušení povinností upravených v kapitole Pravidlo zakazující dvojí financování projektu Specifických pravidel a také v části II, bodě 12 tohoto Rozhodnutí, bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši 5 % z celkové částky dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně přitom nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena.
 

Specifické podmínky OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na zařízení péče o děti předškolního věku

Pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku také platí zákaz dvojího financování projektu. To znamená, že příjemce není oprávněn čerpat na aktivity projektu prostředky z jiných finančních nástrojů EU, národních programů či programů územních samospráv, s výjimkou těch prostředků, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu a jako takové jsou zahrnuty do přehledu zdrojů financování v právním aktu o poskytnutí podpory z OPZ.
 

Toto potvrzuje i MPSV na svém webu ESFCR.CZ:

V jednotkovém nákladu na obsazenost jsou zahrnuty mzdové náklady na pečující osoby, nepedagogické pracovníky a projektového manažera, přičemž podíl odvodů na sociální pojištění na celkové výši jednotkového nákladu je zhruba 18 %. Pokud provozovatel dětské skupiny využije program Antivirus C, pak zde vzniká významné riziko, že podpora z OPZ bude krýt výdaje, které ve skutečnosti provozovateli nevznikly. Z tohoto důvodu nemůže provozovatel dětské skupiny využít program Antivirus C.

Příjemce je povinen na základě výzvy ŘO prokázat, že u identifikovaných osob nedošlo k nepovolenému souběhu podpor, tj. že nevyužil u těchto osob v jednom kalendářním měsíci program Antivirus C a podporu z OPZ. Tuto skutečnost lze doložit např. podkladovým materiálem pro výpočet odvodů na sociální pojištění, případně dalším relevantním dokladem. V případě, že ŘO identifikuje souběh podpory z OPZ a využití programu Antivirus C, bude příjemci vyměřena sankce za porušení zákazu dvojího financování ve výši 5 % dotace dle právního aktu.

Upozorňujeme na to, že se nejedná o sankci z dotace na dané měsíce, ale o sankci vyměřenou z celkové výše dotace v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Zpracovala:
Ing. Štěpánka Mašlárová
stepanka.maslarova@gmail.com