Jak probíhá připomínkování navrhované novely zákona a co přinese?

V pondělí 7. října 2019 proběhla vypořádací porada Ministerstva práce a sociálních věcí k zásadním připomínkám uplatněným v mezirezortním připomínkovém řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Porady se účastnili zástupci rezortů, krajů a dalších organizací (MŠMT, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví, MMR, kraje, Poslanecký klub České pirátské strany, Síť pro rodinu, Česká ženská lobby, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Národní kontrolní úřad, Sdružení místních samospráv, Úřad vlády ČR, apod.)

Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí z.s.  jakožto jedno z připomínkovacích míst byla u toho a my vám proto přinášíme shrnutí nejdůležitějších bodů tak, jak je prezentovali zástupci výše uvedených organizací.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Dětské skupiny mají své místo v kolektivní péči pouze pro děti do 3 let, aktuálně dochází k překryvu s mateřskými školami. Dětské skupiny nyní pečují o věkovou skupinu dětí, které by se měly již vzdělávat, zejména pak na úrovni povinného předškolního vzdělávání.
 • Doporučení zvážit odbornost pečujících osob.

Jelikož se jedná o koncepční rozpor, bude vypořádáno na úrovni mezirezortních schůzek.

Ministerstvo financí

 • Nesouhlas se změnou názvu na jesle, to by mělo být používáno pouze pro zařízení do 3 let.
 • Je nezbytné, aby výše příspěvku na provoz jeslí nepřesáhla v daném roce výši dotace poskytované z kapitoly MŠMT na jedno dítě v MŠ.
 • Nesouhlas se zastropováním úhrady nákladů rodičem.
 • Nesouhlas se zápisem do evidence poskytovatelů DS bez vědomí a souhlasu krajů.
 • Požadavek na jasné vymezení, jak budou rodiče dokladovat svou ekonomickou aktivitu.

Jelikož se jedná o koncepční rozpor, bude vypořádáno na úrovni mezirezortních schůzek.

Ministerstvo zdravotnictví:

 • Změna názvu na jesle je matoucí pro rodiče.
 • Návrh vypustit možnost poskytovat péči v domácnosti dítěte a v prostředí pečující osoby – ta není nijak definována (mikrojesle).
 • Nesouhlas se snižováním počtu pečujících osob na přechodnou dobu.
 • Požadavek na zdravotnické povolání pečujících osob v případě péče o děti mladší 3 let.

Jelikož se jedná o koncepční rozpor, bude vypořádáno na úrovni mezirezortních schůzek.

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Není možné dát dohromady, že péče může být používána v bytě, obytné a pobytové místností a zároveň klást další stavebně technické požadavky na prostory – jelikož není doposud vyžadována změna užívání, naráží se na sousedy a celou komunitu.
 • Nesouhlas s provozem v bytech.
 • Nutná změna požárních předpisů (kategorizace staveb – kategorie s vyšším rizikem).

Jelikož se jedná o koncepční rozpor, bude vypořádáno na úrovni mezirezortních schůzek.

Ministerstvo spravedlnosti

 • Novela obsahuje velké množství novelizačních bodů, což už je spíše na nový zákon
 • Přejmenování na „jesle“ není relevantní, chybí argumenty a prokázání skutečné potřeby navrhované terminologické změny.

Další dotčené orgány často zvolili možnost vyčkat na stanoviska výše uvedených mezirezortních jednání a pak zaujmou postoj k tomu, zda jejich připomínky jsou zásadní či doporučující.

Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s.

Asociace provozovatelů dětských skupina mikrojeslí vystoupila také se svými připomínkami. Jako zásadní jsme uvedly zejména způsob financování provozu po ukončení čerpání evropských dotací. Není možné, aby zákon říkal, že výše úhrady od rodičů má být stanovena s ohledem na výši skutečných nákladů, ale na straně druhé byla výše skutečných nákladů de facto provozovatelům dopředu dána maximální výší příspěvku /normativu ze státního rozpočtu + max. výší příspěvku od rodičů/.

Maximální výše možných příjmů dětské skupiny nekoresponduje se skutečnými náklady, které jsou vysoké a to zejména s ohledem na:

 • Zákonně stanovený počet pečujících osob s pracovně právním vztahem (1 chůva na 6 dětí, v případě mikrojeslí 1 chůva na 4 děti)
 • Komerční nájmy
 • Nedotovanou stravu
 • Prodlouženou provozní dobou

Domníváme se, že nelze srovnávat výši normativu s MŠ, kde na 28 dětí připadá jedna učitelka, v případě dětských skupin a pak na 24 dětí 3 pečující osoby. Dále v MŠ je možné školkovné vybírat do výše 50 % skutečných nákladů – tedy je jasně dáno, že skutečné náklady se mohou u jednotlivých zřizovatelů lišit (stejně jako v případě DS), navíc u soukromých MŠ není zastropování příspěvku od rodičů žádné.

Skutečný náklad na jedno dítě se v případě našich kalkulací ve velkých městech může pohybovat kolem 14 tis, což je při přihlédnutí k maximálnímu možnému příspěvku 9 450,-Kč na jedno kapacitní místo (5 000 Kč normativ ze státního rozpočtu a maximálně 4 450 Kč od rodičů) pro provozovatele likvidační.

Aktuálně je těžké odhadnout, kam se bude novela dále ubírat, neboť rozpory mezi jednotlivými resorty jsou velké a dotýkají se celkové koncepce novely.

Zpracovala:

Mgr. Daniela Celerýnová, předsedkyně Asociace