Kvalifikace pečující osoby v dětské skupině

Poskytovatel péče o dítě v dětské skupině je dle zákona povinen poskytovat službu péče o dítě v dětské skupiny za podmínky bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti, plné svéprávnosti a odborné způsobilosti pečující osoby.

Opakování je matka moudrosti a neznalost zákona neomlouvá, proto bychom rádi znovu připomněli, co se onou odbornou způsobilostí pečující osoby rozumí.

Odborná způsobilost je definována v Zákoně o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

(5) Odbornou způsobilostí pečující osoby je
a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa,
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách,
c) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele,
d) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, nebo
e) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře.

Profesní kvalifikace chůvy

Profesní kvalifikací chůvy se rozumí kvalifikační standart s názvem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód:69-017-M). Podrobnosti o tomto standardu včetně seznamu autorizovaných osob, které mohou tento kurz školit, vypisovat termíny zkoušek a udělovat certifikát o splnění najdete na webu www.narodnikvalifikace.cz.

Jedná se o 160hodinový kurz, jehož součástí je 80hodinová praxe. Pro absolvování kurzu nejsou žádné vstupní požadavky, může ho tedy absolvovat i osoba s ukončeným pouze základním vzděláním. Pro splnění kvalifikačních požadavků na pečující osobu v dětské skupině není nutné absolvovat celý kurz, je možné pouze udělat zkoušku, nebo volit střední cestu – absolvovat kratší přípravný kurz a poté zkoušku.

Zkoušku je potřeba absolvovat před nástupem do dětské skupiny.

Absolvovali jste kurz chůvy? Jaká byla vaše zkušenost? Překvapilo Vás něco? Dejte nám vědět! 

Ostatní kvalifikace

Zákon umožňuje kromě kvalifikované chůvy zaměstnat v dětské skupině rovněž osoby s pedagogickým, zdravotnickým nebo sociálně zaměřeným vzděláním. Konkrétní obory jsou specifikovány v zákoně, při jejich posuzování je nutné vzít si k ruce rovněž zákon o pedagogických pracovnících, zákon o sociálních službách či zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

I přes to, že počáteční zmatky, které kolem kvalifikací panovaly, již jsou za námi, nadále dopoučujeme kvalifikaci všech pečujících osob, které zaměstnáváte a které nemají přímo kurz chůvy, raději písemně ověřit.

Kontaktem pro ověření kvalifikací potřebných k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách pro práci v dětské skupině ověří Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nejlepší je poslat emailový dotaz na podatelnu MPSV, které má na odpověď 30 dní.

Při ověřování pedagogických či zdravotnických oborů doporučujeme obracet se přímo na Ministerstvo školství či Ministerstvo zdravotnictví.

Pedagogické vzdělání pečující osoby

Je potřeba vždy zjistit, zda má pečující osoba kvalifikaci pro učitele mateřské školy či vychovatele podle zákona o ped. pracovnících. Pokud bude odpověď kladná, pak je osoba kvalifikovaná i pro výkon povolání pečující osoby v dětské skupině. Kontakt na MŠMT: Mgr. Michaela Kolárová, oddělené péče o pedagogické pracovníky, tel.: +420 234 811 674, e-mail: michaela.kolarova@msmt.cz.

Nedostatečná kvalifikace: asistent pedagoga, pedagog volného času, absolvent pedagogického lycea.

Zdravotnické vzdělání pečující osoby

Pro ověření kvalifikace osoby se zdravotnickým vzděláním se obracejte na MZ, například na PhDr. Simona Lipovská (Simona.Lipovska@mzcr.cz, telefon: +420 224 972 750). V tomto případě chcete vědět, zda kvalifikace Vámi vybrané osoby odpovídá odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializované způsobilosti k výkonu povolání klinického psychologa.

Kvalifikace chův v dotačním projektu

Nedodržením povinné kvalifikace pečujících osob se vystavujete nejen postihům ze strany Inspektorátu práce, který je kontrolním orgánem dětských skupin, ale také odnětí dotace, neboť jste nesplnili podmínky projektu a nezajistili dětem kvalitní péči.

Za určitých podmínek lze na zajištění kvalifikace pečující osoby – absolvování kurzu chůvy a zkoušky čerpat finance z dotačního projektu.

Dle specifických pravidel pro příjemce je možné jako kvalifikaci uznat také kvalifikace, které jsou obsahově velmi blízké odborným způsobilostem vymezených v již dříve vymezených bodech, jako je středoškolské vzdělání s pedagogickým, zdravotnickým nebo sociálním zaměřením ukončené maturitní zkouškou, nebo jako jsou kvalifikace k výkonu dalších profesí v pedagogické oblasti (např. kvalifikace pro speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, pedagoga volného času apod.).

Tato výjimka Vás ovšem nezbavuje povinnosti dodržovat zákon!

Závěrem

Uvědomte si, že odpovědnost za dodržování zákona o dětské skupině je vždy na provozovateli dětské skupiny. Doklady o absolvovaném vzdělání si od uchazečů o zaměstnání vyžádejte s předstihem, stejně tak jako výpis z rejstříku trestů a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Nezapomínejte u zaměstnanců na proškolení BOZP a další náležitosti! Uvědomte si, že pečující osoby v DS s Vámi musí být v pracovněprávním vztahu (pracovní smlouva, DPP nebo DPČ).

Máte komentáře nebo připomínky? Zajímalo by Vás jiné téma, o kterém máme napsat, nebo byste naopak vy rádi přispěli na náš blog? Ozvěte se nám!

Zajímá Vás, jakou kvalifikaci musí splňovat pečující osoby v ostatních evropských státech? Navštivte stránky našeho projektu ProChil: Professional Childcare in European Nurseries www.familyandjob.eu.

Štěpánka Mašlárová
místopředsedkyně
Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí
stepanka.maslarova@gmail.com