Podmínky tzv. „červnových“ výzev byly zveřejněny

Dětské skupiny, které již v minulosti čerpaly dotace z ESF, mohou i nadále počítat s financováním v rámci výzev 101 (mimo Prahu) a 103 (v Praze) OP Zaměstnanost. O návaznou dotaci mohou žádat nejdříve čtyři měsíce před ukončením stávajícího projektu.

Dětské skupiny, které ještě finance z ESF nečerpaly, ale stihly se registrovat do evidence dětských skupin před koncem roku 2018, mohou čerpat dotace v rámci výzev 112 (mimo Prahu) a 113 (v Praze).

Zatímco financí na „pokračující“ projekty je dle MPSV dostatek, o finance určené na nové dětské skupiny budou zájemci opět soutěžit, a to v rámci tzv. průběžných výzev 111 (pro dětské skupiny mimo Prahu) a 133 (pro dětské skupiny v Praze).

V rámci průběžných výzev nejsou porojekty bodově hodnoceny, ale záleží na pořadí podávání projektové žádosti.

Výzva 111 – nové dětské skupiny mimo Prahu

Výzva podporuje jak vybudování či transformaci nových dětských skupin a jejich následný provoz, tak pouze provoz již existujících zařízení.
Podporovány budou dětské skupiny v následujících režimech:

  • A. Dětská skupina pro veřejnost
  • B. Podniková dětská skupina (určena výhradně pro zaměstnance žadatele nebo partnera)

Pro dětské skupiny, které jsou určeny pro veřejnost, navíc výzva uvádí zvláštní podmínku, kterou je partnerství s obcí:

Oprávněný žadatel o podporu dětské skupiny pro veřejnost (vyjma obce) je pouze ten, který uzavřel partnerství (bez finančního příspěvku)  s místně příslušnou obcí k místu realizace (tj. umístění dětské skupiny), a tuto skutečnost doloží Prohlášením o partnerství společně s žádostí o podporu, které je povinnou přílohou žádosti o podporu v režimu A: dětská skupina pro veřejnost, a které musí být podepsáno statutárním zástupcem příslušné obce, a to nejdříve v den vyhlášení této výzvy. 

Dokument Prohlášení o partnerství je povinnou přílohou žádosti o podporu, kterou je bezpodmínečně nutné doložit s prvním podáním žádosti o podporu. Pozdější doložení nebude umožněno, a žádosti, které nebudou obsahovat řádně uzavřené a doložené partnerství dle požadavků této výzvy (viz výše – nutnost podpisu statutárním zástupcem nejdříve v den vyhlášení výzvy) bude vyřazena.

Žadatelé žádající o podporu v rámci dílčí alokace A mohou podat pouze jednu žádost o podporu. Všechny ostatní případné žádosti daného žadatele s pozdějším datem předložení budou vyřazeny ve fázi hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

Případné změny adresy místa realizace budou projektům v dílčí alokaci A povolovány pouze v katastrálním území partnerské obce, která byla uvedena v žádosti o podporu. Změna partnerské obce nebude umožněna.

Více informací viz www.esfcr.cz/vyzva-111-opz.

Výzva 133 – nové dětské skupiny v Praze

Dle harmonogramu výzev zveřejněném v systému ISKP2014+ bude výzva vyhlášena v pondělí 17. června v 6:00. Výzva bude podporovat výhradně firemní dětské skupiny určené pro zaměstnance žadatele případně zaměstnance partnera.

V případě dotazů nebo zájmu o spolupráci na přípravě projektu nás kontaktujte.

Štěpánka Mašlárová
734570434
stepanka.maslarova@gmail.com