Splňujete požadavky na požární bezpečnost v dětské skupině?

Přinášíme vám informace ze semináře „DĚTSKÉ SKUPINY V PRAXI“, který pořádala naše organizace Family and Job z.s. společně se Statutárním městem Plzeň zastoupeným Odborem sociálních služeb MMP. Problematice požární bezpečnosti se věnovala Bc. Jana Juristová a plk. Jan Kosnar z Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

Provozování dětské skupiny s dětmi do 3 let je zařazeno ve vyhlášce o požární prevenci jako činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. Důvodem jsou složité podmínky pro zásah ve stavbách pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Co musí splňovat dětské skupiny s dětmi nad 3 roky?

 • obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, tzn. mít k dispozici např. požární dveře, hydranty a hasicí přístroje podle projektové dokumentace a provádět jejich kontrolu provozuschopnosti min. 1x za rok
 • vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení
 • dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, např. návody výrobce, podmínky stanovené v požárně bezpečnostním řešení
 • označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení
 • pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby – technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady, provádět preventivní požární prohlídky nejméně 1x za 6 měsíců
 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření

Dětské skupiny s dětmi do 3 let musí navíc:

 • stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti
 • prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem
 • zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení (např. revize elektroinstalace, plynových zařízení)
 • stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací (např. při sváření)
 • mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku

Dokumentace požární ochrany

Každá dětská skupina je povinna zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem. Dokumentaci požární ochrany tvoří:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požárů
 • řád ohlašovny požárů
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární kniha

 

Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně

Dětské skupiny jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany (1x za 2 roky zaměstnanci, 1x za 3 roky vedoucí zaměstnanci).