Transformujeme se na dětskou skupinu

Operační program Zaměstnanost poskytuje finanční podporu na vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od narození již od roku 2015. Účelem poskytované podpory je zapojení rodičů do pracovního procesu a obsahem služby hlídání a péče o dítě není vzdělávání, jako v mateřských školách, ale zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte.

Za tímto účelem vyhlásilo MPSV již několik výzev. První z nich, pražská výzva č. 36 a mimopražská výzva č. 35 (obě vyhlášené v listopadu 2015), podporovaly jak tehdy nově vzniklé dětské skupiny, tak zařízení provozované na základě živnosti. Naopak výzva č. 132 vyhlášená na konci roku 2016 a výzvy 73 a 74, vyhlášené na podzim 2017 již podporovaly pouze dětské skupiny. Žadatelé v rámci této výzvy nyní čekají na informace o schválení/neschválení, která by měla dle MPSV být poskytnuta v průběhu února.

Co obnáší transformace na dětskou skupinu?

Provozovatelé, kteří doposud provozovali zařízení předškolní péče o děti na základě živnostenského oprávnění (ať již na základě živnosti volné nebo živnosti vázané), se museli šance na dotaci vzdát, nebo o dotaci požádat jako dětská skupina. Tomu předchází transformační proces* a povinný zápis do evidence dětských skupin

Ministerstvo provozovatele v procesu podporuje – v případě, že dětská skupina navazuje na již provozované zařízení, může v žádosti o dotaci vykazovat historii tohoto zařízení a žádat o více peněz, než nově vzniklé zařízení.

Preference dětských skupin ze strany ministerstva má jasné důvody – zatímco zařízení provozované na základě živnosti může generovat zisk, dětské skupiny jsou ze zákona neziskové. Kromě toho spadají pod gesci MPSV případně Úřadu práce i z hlediska případných kontrol.

Kromě finanční podpory MPSV poskytuje dětským skupinám také podporu metodologickou prostřednictvím projektu Podpora implementace dětských skupin.

Jak na to?

Obecně je možné říci, že pokud zařízení na základě živnosti již čerpalo dotace v rámci předchozích výzev, žádné z požadavků na provoz dětské skupiny by provozovatele nemělo překvapit. Pravidla pro čerpání dotací vycházejí totiž ze zákona č. 247/2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a často jej ještě zpřísňují.

Přesto se najde několik odlišností. Nemusíme asi zdůrazňovat, že novou biblí pro vás bude právě zákon č. 247/2014 s jeho vyhláškou. Ten doporučujeme nastudovat co nejdůkladněji.

Přestože existují i neziskové organizace, které zařízení provozovaly na základě živnosti a nyní pouze pokračují pod jiným zákonem, v 90 % případů je s transformací spojena i změna samotné osoby provozovatele. V typickém případě zařízení provozované obchodní společností (nejčastěji společností s ručením omezeným) nebo osobou samostatně výdělečně činnou přebírá nově založená nezisková organizace (nejčastěji spolek nebo zapsaný ústav).

V tomto případě se tedy mění celá struktura provozu po stránce účetní, provoz se stává neziskovým, začínají platit nová pravidla. Zároveň dochází k převodu majetku z jedné organizace na druhou, změně veškerých smluv (nájemní, pojistná smlouva, pracovní smlouvy, smlouvy s rodiči). Zásadní je uvědomit si, že dětskou skupinu neprovozujete na základě živnosti, nýbrž na základě hlavní činnosti – tedy na základě toho, co máte uvedeno ve stanovách. Není potřeba ani žádné živnostenské oprávnění. (Pozor, nenechte se splést úředníky, kteří jsou často více zmatení než vy.)

Důležité je, abyste si specifik neziskové organizace byli vědomi nejen vy, ale i/hlavně váš účetní.

Kromě výše uvedeného vás čekají změny vašich interních dokumentů: provozního řádu, plánu výchovy a péče, smluv s rodiči apod. Přesvědčte se, že všechny vaše dokumenty obsahují informaci, že poskytujete péči o děti v dětské skupině.

Pokud potřebujete poradit Vaše dokumenty či situaci Vašeho zařízení, neváhejte se na nás obrátit. Pokud jste členem Moje dětská skupina, nechte si poslat podrobný návod a kontaktujte Terezu Výbornou na vyborna.tereza@gmail.com!

Zpracovala: Mgr. Daniela Vašíčková, www.mojedetskaskupina.cz

Pro více info navštivte také naše semináře.

 

* Pojmem transformace rozumíme v tomto článku proces přeměny ze zařízení provozovaného na základě živnosti na dětskou skupinu. Pozor! dle dotační terminologie je transformací pouze proces vzniku dětské skupiny na místě, kde bylo dříve provozováno zařízení poskytující péči o děti na základě obecně platných předpisů (tedy nikoli živnost nebo zařízení zapsané v rejstříku MŠMT) a pouze v takovém případě je možné na transformaci získat z OP Zaměstnanost finanční příspěvek. Pokud se zařízení mění z živnosti na dětskou skupinu, má vždy nárok pouze na příspěvek na provoz.