Vyjádření k povinnému očkování dětí při příjmu do MŠ (lze použít i na DS)

Problematika očkování a přijímání dětí do mateřských škol je poměrně složitá. Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Výjimkou je dítě, které má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. To se však nevztahuje na děti, které mají povinnost předškolního vzdělávání. Tyto děti musejí ředitelka či ředitel mateřské školy přijmout i bez očkování.

Pro doklad o trvalé kontraindikaci je klíčové materiální hledisko, nikoli hledisko formální. V potvrzení poskytovatele zdravotních služeb proto nemusí být výslovně uvedeno slovní spojení „trvalá kontraindikace“. Musí z něj být ale patrné, že zdravotní stav dítěte brání z dlouhodobého hlediska podání příslušné očkovací látky. K tomuto závěru dospěl také Ústavní soud, a to svým nálezem ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 16/14 (N 15/76 SbNU 197; 99/2015 Sb.), dostupným zde, bod 97.

Podrobnější vyjádření k této věci naleznete také ve zprávě veřejného ochránce práv ze dne 24. června 2015, sp. zn. 5486/2013/VOP. Postupují-li ředitelé a ředitelky mateřských škol či krajské úřady rozhodující o odvolání v rozporu se zmíněným nálezem Ústavního soudu (například tak, že trvají na předložení potvrzení, ve kterém bude výslovně uvedeno spojení „trvalá kontraindikace“, přestože již z předložené dokumentace vyplývá, že zdravotní stav dítěte je takový, že z dlouhodobého hlediska podání očkovací látky neumožňuje), dopouštějí se podle názoru veřejné ochránkyně práv pochybení (více naleznete ve zprávě veřejného ochránce práv ze dne 16. srpna 2017, sp. zn. 3838/2016/VOP).

Další podstatné rozhodnutí v této věci vydal Nejvyšší správní soud. Jde o rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. června 2017, č. j. 5 As 317/2016-36, dostupné zde. Nejvyšší správní soud podle tohoto rozsudku předpokládá, že ošetřující lékař při posouzení existence kontraindikace k očkování vezme za určitých okolností v úvahu také zdravotní stav osob blízkých (například v případě existence intenzivních zdravotních problémů v rodině dítěte, které by mohly souviset s očkováním a které by mohly ukazovat na to, že by takové komplikace mohlo prodělat také dítě).