Kontroly dětských skupin orgány inspekce práce: jak probíhají a čím nás mohou překvapit?

Na několika kulatých stolech pořádaných MPSV v poslední době k velké radosti účastníků vystoupili zástupci inspektorátu práce, kteří zodpověděli dotazy provozovatelů a rovněž poskytli souhrnný materiál, který Vám přinášíme níže.

Orgány inspekce práce, kterým jsou Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě spolu s 8 oblastními inspektoráty práce, jsou v souladu se zákonem o inspekci práce kontrolními a správními orgány na úseku pracovních vztahů, pracovních podmínek a služby péče o dítě v dětské skupině. S účinností od 29. 11. 2014 získaly zcela novou kontrolní působnost v oblasti poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (vyjma kontroly hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz).

Dle vyjádření zástupců inspekce práce probíhají kontroly v dětských skupinách v současné době téměř výhradně na základě udání, což ale bohužel neznamená, že si provozovatelé mohou být jistí, že se jim taková kontrola vyhne. Stačí špatné vztahy se zaměstnanci, nebo neshoda s rodičem a na základě podaného podnětu již musí kontrolní orgán konat. Co Vás tedy při případné kontrole čeká?

Průběh kontroly

Proces kontroly orgánů inspekce práce se řídí pravidly obsaženými v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontrola je vykonávána z moci úřední, a to i tehdy, byl-li k jejímu provedení podán podnět (např. rodiče dítěte), s cílem ověřit, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají především ze zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Kontrola je prováděna inspektorem zpravidla na místě poskytování služby péče o dítě za předpokladu, že je zahájena buď doručením oznámení o zahájení kontroly poskytovateli služby péče o dítě v dětské skupině, nebo předložením průkazu inspektora na místě kontroly. V případě doručení oznámení o zahájení kontroly je kontrolovaná osoba touto písemností zpravena o termínu jejího provedení. Je-li kontrola zahájena předložením průkazu inspektora na místě, nemusí být nutně poskytovatel přítomen. V takovém případě je inspektor povinen informovat kontrolovanou osobu (poskytovatele) o zahájení kontroly dodatečně tak, aby tato osoba mohla uplatit v průběhu kontroly svá práva a zároveň poskytnout potřebnou součinnost k dosažení účelu kontroly. V průběhu kontroly inspektor zjišťuje, jak poskytovatel plní povinnosti, které mu vyplývají nejen ze zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ale též z jiných právních předpisů. Inspektor je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat do objektů, na pozemky a do dalších prostor, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly. Do obydlí je inspektor oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Dále je oprávněn při kontrole např. požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly, požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby, v odůvodněných případech může inspektor zajišťovat originální podklady, pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy, dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších osob apod.

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině je po zahájení kontroly povinen vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit inspektorovi výkon jeho oprávnění a poskytovat mu k tomu potřebnou součinnost.

V průběhu kontroly je inspektor povinen zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady. Tato zjištění formuluje do protokolu, který je výsledkem kontrolní činnosti a který je následně po jeho vyhotovení doručen kontrolované osobě (poskytovateli). Součástí protokolu je poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním písemné a odůvodněné námitky zpravidla ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu. Tohoto může poskytovatel využít v případě, pokud se závěry inspektora uvedenými v protokolu o kontrole nesouhlasí. Námitky jsou pak vyřízeny způsobem uvedeným v ust. § 14 zákona o kontrole, včetně možnosti provést došetření věci.

Kontrolované skutečnosti

Oblastní inspektoráty práce kontrolují u poskytovatelů zejména následující povinnosti:

 • označování subjektu jako poskytovatele „služby péče o dítě v dětské skupině“, pouze je-li zapsán do evidence poskytovatelů;
 • dodržování podmínek pro poskytování služby péče o dítě – bezúhonnost poskytovatele, bezúhonnost pečující osoby v pracovněprávním vztahu, odborná způsobilost pečující osoby, zdravotní způsobilost pečující osoby, věk a plná svéprávnost pečující osoby;
 • stanovení kritérií pro určení výše úhrady nákladů (podílí-li se rodiče) – viz také náš článek zde;
 • dodržování max. počtu dětí v dětské skupině (24);
 • stanovení potřebného počtu pečujících osob (1 až 3) v závislosti na velikosti dětské skupiny
 • zpracování a dodržování vnitřních pravidel, včetně povinnosti zpřístupnit je v prostorách, kde je služba poskytována, popř. dálkovým přístupem;
 • zpracování a dodržování plánu výchovy a péče, včetně povinnosti zpřístupnit jej v prostorách, kde je služba poskytována, popř. dálkovým přístupem; je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj;
 • vedení evidence dětí; uchovávání údajů a dokumentů obsažených v evidenci dětí po dobu 3 let (písemné prohlášení rodiče, písemný doklad o zdravotním stavu dítěte, apod.)
 • sjednání pojištění odpovědnosti za újmu;
 • uzavření písemné smlouvy o poskytování služby s rodičem před zahájením poskytování služby, která obsahuje náležitosti dle zákona, včetně příloh;
 • oznámení MPSV všech změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nebo do 15 dnů ode dne vzniku změn nepředložení dokladů o těchto změnách.

Přestupky a pokuty

Zjištěné nedostatky, které naplňují skutkovou podstatu některého z přestupků uvedených v zákoně o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, mohou vést k zahájení správního řízení, v rámci něhož bude rozhodováno o jeho spáchání a následně může být poskytovateli uložena pokuta. Takovéto přestupkové (správní) řízení vede v prvním stupni příslušný oblastní inspektorát práce v případech, kdy kontrolu vykonal inspektor tohoto úřadu. Odvolacím orgánem je pak Státní úřad inspekce práce. Zjištěná zvlášť závažná porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona, kterými jsou taková porušení povinností, která jsou způsobilá vyvolat újmu na zdraví a zdravém vývoji dítěte nebo opakované porušení podmínek stanovených tímto zákonem, mohou být důvodem pro zrušení oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině.

Pokutu ve výši až 20.000 Kč lze uložit poskytovateli, pokud nezpracuje nebo nedodržuje plán výchovy a péče, nevede evidenci dětí či neuzavře s rodičem dítěte písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Pokutu ve výši až 30.000 Kč lze uložit poskytovateli, pokud poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině, aniž jsou splněny podmínky pro pečující osobu, poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině, aniž je dodržen maximální počet dětí, případně nejnižší počet pečujících osob, nezpracuje nebo nedodržuje vnitřní pravidla, poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez pojištění odpovědnosti za újmu, neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nepředloží doklady o těchto změnách. Nejvyšší pokutu dle tohoto zákona, až do výše 100.000 Kč, lze uložit za označování své činnosti jako služby péče o dítě v dětské skupině, ačkoliv není zapsaná do evidence poskytovatelů.

Také se Vás týká

Nad rámec výše uvedených povinností vyplývajících ze zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině mohou orgány inspekce práce kontrolovat u poskytovatelů také:

 • dodržování povinností v oblasti pracovních vztahů, zejména vyplývajících ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích právních předpisů, a to v oblasti vzniku, změny a skončení pracovního poměru, odměňování, pracovní doby, poskytování cestovních náhrad, dovolené, rovného zacházení a diskriminace, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců jako jsou mladiství, těhotné zaměstnankyně, apod.
 • dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména možného nelegální zaměstnávání, plnění informačních a evidenčních povinností při zaměstnávání cizinců, u zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, apod.
 • dodržování povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci vyplývajících ze zákoníku práce, zejména vyhledávání rizik, plnění povinností při vzniku pracovních úrazů, provádění školení zaměstnanců, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, apod., nebo ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a jeho prováděcích právních předpisů, a to v oblasti týkající se např. pracoviště a pracovního prostředí, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, organizace práce a pracovních postupů, zajišťování úkolů v prevenci rizik, dopadají-li tyto povinnosti na poskytovatele.

Zpracovala: Mgr. Ing. Alžběta Kellnerová, Vedoucí úseku právního SÚIP, Opava, 25.4.2017