ProChil: Zaměstnanci dětských skupin v mezinárodní perspektivě

Na konferenci 19. září představila Štěpánka Mašlárová, manažerka mezinárodního projektu ProChil: Professional Childcare in European Nurseries výstupy projektu. V prezentaci se věnovala především fungování předškolní péče v ostatních zemích partnerství, a to s důrazem na kvalifikace pečujících osob.

Kvalifikace zaměstnanců a jejich rozvoj jsou dle Rady Evropské unie a jejího Doporučení rady o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče jsou mezi ostatními klíčovými principy pro kvalitu v předškolním vzdělávání a péči. I proto se projekt ProChil právě vzděláváním pečujících osob po dva roky zabýval.

Výstupem projektu je jednak srovnávací studie předškolní péče v partnerských zemích projektu, jednak vzdělávací kurz pro chůvy včetně příručky Born to Socialize vytvořenou na Karel de Grote University College v Antwerpách speciálně pro projekt ProChil a nový e-learningový vzdělávací kurz. Všechny výstupy budou ve finální verzi na podzim 2019 nahrány na web projektu. Novinky můžete sledovat také na Facebooku projektu.

Kvalifikace chůvy v České republice

Odbornou způsobilostí pečující osoby v dětské skupině může být mimo jiné kvalifikace (pedagogického, sociálního nebo zdravotnického směru) také profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Profesní kvalifikací chůvy se rozumí kvalifikační standart s názvem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Podrobnosti o tomto standardu včetně seznamu autorizovaných osob, které mohou tento kurz školit, vypisovat termíny zkoušek a udělovat certifikát o splnění najdete na webu www.narodnikvalifikace.cz a věnovali jsem se mu v článku v září 2018.

Délka kurzu je 160 hodin (kurz se skládá z 80 hodin teorie a 80 hodin praxe), přičemž pro přijetí do kurzu Vám dostačuje ukončené základní vzdělání. Kurz je ukončen zkouškou profesní kvalifikacea výstupem je akreditované osvědčení. Pro splnění kvalifikačních požadavků není nutné absolvovat celý kurz, stačí splnit zkoušku.

Toto se má změnit dle projednávaného návrhu novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.). V novele má být ukotveno povinné další vzdělávání chův, a to v rozsahu 8 hodin dalšího vzdělávání za rok a kurz první pomoci jednou za dva roky. Další vzdělávání má zajistit provozovatel. Využít přitom může nejen akreditovaných kurzů určených pro pedagogické pracovníky, ale také například seminářů či kulatých stolů organizovaných ze strany MPSV.

Kvalifikace pečujících osob v Evropě

Srovnávací studie, vytvořená v rámci projektu ProChil je ke stažení zde. Jak jsou na tom jednotlivé země, co se kvalifikace pečujících osob týče?

Vlámsko

Zařízení péče o děti spadají pod Ministerstvo sociálních věcí, které uděluje akreditaci a sleduje kvalitu prostřednictvím své agentury Dítě a rodina. Na kvalitu zařízení je vázána výše státní podpory. Základem je mít akreditaci, ta ale není dostačující pro to získat státní dotaci.

Podmínkou základní dotace je otevírací doba 220 dní v roce a chůvy kvalifikované dle zákona, mluvící plynně vlámsky/holandsky a odpovídající jazyková politika v zařízení (podpora vlámštiny). Předpokladem vyšší dotace je, že zařízení určuje školkovné dle daných limitů (váží se na výši příjmu rodiče) a upřednostňuje rodiny podle daných kritérií (vazba na trh práce). Nejvyšší dotace je určena pro zařízení, která mají alespoň 30 % dětí ze znevýhodněných poměrů a těmto dětem jsou uzpůsobeny (děti s odlišným mateřským jazykem, sociálně slabé rodiny). Mimo tento systém zařízení uzpůsobená pro děti se speciálními potřebami a velmi flexibilní zařízení (s nočním nebo víkendovým provozem).

Každá pečující osoba musí mít vzdělání odpovídající EQF 5 (vyšší než u nás maturita) – jde o 2leté studium na střední škole v oblasti péče a jeden rok zaměřený přímo na péči o děti do 12 let. V případě studia v jiné akreditované vzdělávací instituci (určené pro vzdělávání dospělých) jde o kurz v rozsahu 1 280 hodin (160 dní, 8x více než v České republice). Ještě vyšší vzdělání (bakalářské studium) musí mít vedoucí pracovníci v zařízení s kapacitou vyšší než 18 dětí.

Španělsko

Ve Španělsku hraje v předškolní péči velkou roli rodina, hlavně v péči o děti do tří let. Od tří let je potom téměř 100 % dětí v předškolních zařízeních (od tří let je péče zdarma). Existují dva typy zařízení: dětská vzdělávací centra pro děti od 16 týdnů do 3 let, která jsou regulovaná místními samosprávami, a herny (play schools), která pouze potřebují povolení od města a jsou využívány spíše pro nárazové hlídání.

Podmínkou pro práci v dětském vzdělávacím centru je vysokoškolské studium v oblasti péče o děti (240 kreditů =  4leté studium). Každé zařízení musí mít aspoň jednoho takto vzdělaného pracovníka, ostatní musí splnit alespoň odbornou kvalifikaci, a to buď akreditovaný kurz v rozsahu 2000 hodin (250 dní), nebo profesní certifikát, který získají prostřednictvím praxe.

Řecko

Opět zde hraje velkou roli širší rodina a neformální péče o děti. Dále existgují denní centra pro děti od 6 měsíců do pěti let, provozovaná městy (spadají pod Ministerstvo vnitra) a školky pro děti od 4 do 6 let (spadají pod Ministerstvo školství). Pro denní centra není žádný vzdělávací plán.

Zaměstnanci v denních centrech mají někteří vysokoškolské vzdělání, ale většina absolvovala „jen“ 4leté vyšší odborné vzdělání, k sobě mají asistenty, kteří mají alespoň 2leté vzdělání.

Švédsko

Děti ve Švédsku mohou chodit do zařízení předškolní péče od jednoho roku do 6 let, existují soukromá zařízení a městská. Všechny mají stejné podmínky a stejné školkovné je dáno zákonem. Nejvyšší školkovné je pro první dítě, pro druhé a třetí menší a čtvrté dítě chodí do školky zdarma. Celkové školkovné je limitováno částkou navázanou na příjmy dané rodiny.

Školky (soukromé i městské) dostávají příspěvek z veřejných peněz, který je odvislý od věku dítěte (více peněz na dítě do dvou let než na dítě od tří let).

Kvalifikací pro pečující osobu/učitelku je buďto tříleté studium na střední škole a rok a půl další vzdělávání nebo 3,5 roku na vysoké škole. Obě kvalifikace obsahují i praxi 20 týdnů.